Jobmonitor. Search results for Clerical support workers not elsewhere classified

26 Jobs found

Used filters:
 • Clerical support workers not elsewhere classifiedx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Město HLUK in Other
  24.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  bliší informace na . Pruná pracovní doba, stravenky, telefon. Výbrové ízení 17.7.2020....

 • Company Město Vimperk in Dobre
  24.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  Pedpokládaný nástup: 1. ervence 2020, na dobu neuritou s 3 msíní zkušební dobou                                       Místo výkonu práce:  - Mstský úad Vimperk, Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk               pracovišt: Mstský úad Vimperk, námstí Svobody 8, 385 17 Vimperk                                          - správní obvod msta VimperkPlatová tída:   9Nápl práce:    - koordinuje a zpracovává projekty do oblastí cestovního ruchu, vetn mediální prezentace a propagace msta /webové stránky, sociální sít, tisk, katalogy, propaganí tiskoviny, úast na veletrzích/, zajišuje spolupráci, podklady a poradenskou innost v oblasti partnerství a mezinárodních vztah, koordinuje a zajišuje spoleenskopolitické projekty, vede agendu sportovní komise. Pedpoklady pro vznik pracovního pomru úedníka:Úedníkem...

 • Company Královéhradecký kraj in Hradec
  23.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  REFERENT / REFERENTKA PRO ROZBOROVOU INNOST A FINANNÍ KONTROLU- PP na dobu neuritou, nástup 1.7.2020 nebo dle dohody- Nápl práce: kontroluje efektivnost hospodaení s finanními prostedky u píspvkových organizací školství a u dotovaných soukromých subjekt, sleduje erpání rozpotu, kontroluje hospodaení podle rozpotu, v. sledování vývoje, provádní rozboru a stanovování návrh na opatení, zajišuje metodickou pomoc v oblasti erpání neinvestiních výdaj, zajišuje agendu související s porušením rozpotové kázn píjemc dotací, zkušenosti s prací ve veejné správ ZOZ ve školství nebo v ekonomice (ZOZ - finanní hospodaení ÚSC), orientaci v právních pedpisech souvisejících s oborem poadované práce a schopnost jejich praktické aplikace - zejména zákon . 129/2000 Sb., o krajích, zákon . 320/2001 Sb., o finan...

 • Company INEX SPEDITION s.r.o. in Dobre
  23.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  KOORDINÁTOR- KOORDINÁTORKA  LOGISTICKÉHO CENTRAPoadujeme: Zkušenosti na obdobné pozici min. 3 roky podmínkou. Zkušenosti s vedením lidí.Zkušenosti v logistice (segment elektrotechniky)Praxe v mezinárodní doprav po celé Evrop na pozici koordinátor nebo vedoucí.Skladová evidence IN/OUT a zpracování zakázek v SAP. Zkušenosti se správou celního skladu. Vysokoškolské vzdlání (obor elektrotechnika, energetika)idiský prkaz skupiny B.Dobré komunikaní schopnosti.  Jazykové znalosti: Ruština, Ukrajinština, Polština a Anglitina na úrovni rodilého mluvího (bez nutnosti certifikátu).Zamstnanecké výhody: stravenky, výuka cízích jazyk...

 • Company MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 16 in Prace
  22.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  Stanovené podmínky: vzdlání minimáln stedoškolské s maturitní zkouškou, znalost práce s PC(Microsoft Office, MS Outlook, Internet, ASPI, spisová sluba), P skupiny B, komunikaní schopnosti,píjemné vystupování, psychická odolnost, samostatnost, vysoká flexibilita, trplivost, spolehlivost apelivost.Pracovní nápl: spolupráce s jednotkami Integrovaného záchranného systému R pi ešení mimoádnýchudálostí na území mstské ásti a správního obvodu, zpracovávání opatení pro mimoádné události akrizové stavy, zajišování ochrany ped povodnmi, dle rozhodnutí povodové komise nebo krizovéhoštábu zajišování technických opatení za povodn, píprava podklad pro pipravenost mstské ástik plnní opatení obrany státu, metodická innost v oblasti prevence kriminality, plnní povinností mstskéásti na úseku ochrany utajova...

 • Company Statutární město Plzeň in Dobre
  21.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  Tajemník Úadu mstského obvodu Plze 1 v souladu s § 7 zákona . 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk vyhlašuje VÝBROVÉ  ÍZENÍ na obsazení místa úedník Odboru ivotního prostedí a dopravy Úadu mstského obvodu Plze 1 - referent ochrany pírody a krajiny - platová tída 9 (v souladu s naízením vlády . 341/2017 Sb., ve znní pozdjších pedpis)Kvalifikaní a odborné poadavky: - vysokoškolské vzdlání nebo stedoškolské vzdlání v oboru údrby zelen, lesnictví, zemdlství, zahradnictví nebo krajináství- odborná zpsobilost v ochran pírody a krajiny výhodou- praxe ve veejné správ vítána- znalost práce na PC - Windows, Word, Excel, SAP, Internet- samostatnost, pelivost- obanská bezúhonnostRámcová nápl:- zajišuje výkon státní správy na úseku ochrany pírody a krajiny v souladu se Statutem msta Pl...

 • Company Město Poděbrady in Dobre
  21.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Výhodou je praxe ve státní správ a samospráv, vzdlání v oboru ivotního prostedí, organizaní schopnosti, umní jednat s lidmi - dobré komunikaní schopnosti, uivatelská znalost práce na PC.                                                                                                                                                             Nápl práce: Vedení a ízení odboru ivotního prostedí MÚ Podbrady. Správní ízení a ízení o pestupcích v rzných oblastech ivotního prostedí.                                                                                                                                        Nabízíme: stravenky, píspvek na rekreaci, ošatné, indispoziní volno, pruná pracovní doba.Nástup moný 1.8.2020 nebo dle dohody.Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky v dob: 8:00 - 11...

 • Company Město Rakovník in Bdín
  21.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  (T. 10)Pracovní pomr na dobu uritou (zástup za rodiovskou dovolenou, nejdéle však za zamstnance uvolnného k výkonu veejné funkce).Pracovní nápl: zejména zajišování styku se sdlovacími prostedky spoívající ve zpracování tiskových zpráv pro novináe, oznámení, PR lánk, zpracování rozhovor a mluvených zpráv pro rozhlasové nebo televizní stanice, píprava pravidelných tiskových konferencí, zajišování propagace aktivit a akcí msta ve sdlovacích prostedcích (vetn tisku), vytváení a realizace projekt a program informování a prezentace innosti organizace ve vztahu k veejnosti, organizace a koordinace prbhu zahraniních cest i zahraniních návštv v organizaci, zabezpeování jednání rady msta a zastupitelstva msta po organizan technické stránce vetn tvorby zápis z jednání, komplexní vedení agendy spojené...

 • Company Město Rakovník in Prace
  21.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  (T.9-10)Pracovní pomr na dobu neuritou.Nápl práce: zejména výkon dílí inností na úseku územního plánování a regionálního rozvoje (pedevším zpracování vyjádení a závazných stanovisek k územnímu ízení z hlediska uplatování zámr ÚP a poskytování informací o pozemcích z hlediska územn plánovací dokumentace, zajišování a poizování vymezení zastavného území, zpracování a píprava podklad pro poízení územn plánovací dokumentace a jejich zmn) v souladu se zákonem . 183/2006 Sb., v platném znní (stavební zákon) ve správním obvodu obce s rozšíenou psobností.Zpsob 1. kontaktu se zamstnavatelem: písemné pihlášky zasílejte v termínu do 3.6.2020 12:00 hod. na adresu Msto Rakovník, Husovo nám. 27, 269 18 RakovníkVíce informací na ...

 • Company Úřád vlády České republiky in Misto
  21.05.2020 Updated on: 24.05.2020

  znalost anglického jazyka odpovídající 1. úrovni znalosti cizího jazyka (A1, A2)adatel podá ádost sluebnímu orgánu na piloeném formulái . Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 3. ervna 2020. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující ádost vetn poadovaných listin musí být oznaena slovy Neotvírat a Výbrové ízení na sluební místo vládní rada v Oddlení prezových agend, j. 11015/2020-UVCR.odkaz: /...

 • Company Rodinné centrum Dobříšek, z.s. in Misto
  20.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Pozice: koordinátor/ka program a sluebPozice je na 0,6 úvazku. Vyaduje spolehlivost a pelivost, kde vaším úkolem bude strategické ízení a plánování, píprava a organizace aktivit centra. Dále píprava, prezentace a realizace projekt - zkušenost výhodou. Kontakt s veejností a partnery. Zastupování a prezentace zájm klient centra úastí v komisích msta, kraje a ostatních spolupracujících organizací...ivotopisy zasílejte e-mailem do 31.5.2020.Zamstnanecké výhody: flexibilní pracovní doba, sluební notebook a telefonNástup moný ihned. Mzda: 14 328,- KKontakt: Smíšková Petra, e-mail: První kontakt emailem. Místo výkonu práce: Rodinné centrum Dobíšek, z.s., Na Nábeí .p. 1650, 263 01  Dobíš...

 • Company Město Němčice nad Hanou in Misto
  20.05.2020 Updated on: 23.05.2020

  Tajemnice Mstského úadu Nmice nad Hanou vyhlašuje výbrové ízení dle zákona . 312/2002 Sb., v platném znní na obsazení funkce. Místo výkonu práce: Mstský úad Nmice nad Hanou.Výbrového ízení se mohou zúastnit uchazei, kteí:1. Splují pedpoklady pro vznik pracovního pomru úedníka, ve smyslu ustanovení § 4 odst. 1 zákona, tj. úedníkem se me stát fyzická osoba, která: je státním obanem eské republiky, popípad fyzická osoba, která je cizím státním obanem a má v eské republice trvalý pobyt, dosáhla vku 18 let, je zpsobilá k právním úkonm, je bezúhonná ve smyslu ustanovení § 4 odst.2) zákona, pro jmenování vedoucího úedníka se vyaduje ve smyslu § 4 odst.3) zákona té splnní dalších pedpoklad stanovených zvláštním zákonem, ovládá jednací jazyk.2. Pedloí tyto doklady:a) Pihlášku, která bude obsahovat ...

 • Company Město Kroměříž in Dobre
  20.05.2020 Updated on: 26.05.2020

  pracovišt Mstského úadu Kromí- Vykonávaná agenda: Výkon stavebního úadu- Platová tída: 10, Pracovní pomr: doba neuritá, pedpokládaný nástup dohodou- Pedpoklady pro vznik pracovního pomru úedníka - pedpoklady podle § 4 zákona o úednících- Kvalifikaní poadavky: vysokoškolské vzdlání v magisterském nebo bakaláském studijním programu ve studijním oboru stavebního, architektonického nebo právnického zamení, nebo vyšší odborné vzdlání v oboru stavebnictví a 2 roky praxe v oboru stavebnictví, nebo stední vzdlání s maturitní zkouškou v oboru stavebnictví a 3 roky praxe v oboru stavebnictví- Další poadavky: znalost právních pedpis na úseku správní innosti, zejm.: zákona . 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním ádu (stavební zákon), ve znní pozdjších pedpis zákona . 500/2004 Sb., správní ád, ...

 • Company Město Cheb in Cheb
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Tajemník Mstského úadu Cheb vyhlašuje výbrové ízení na obsazení pracovního místaúedníka/úednice oddlení pestupk.Druh práce: úedník/úednice oddlení pestupkPlatová tída: 10Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšíenou psobností ChebTermín nástupu: 1. ervence 2020 nebo podle dohodyPracovní pomr na dobu neuritouPracovní doba: Po+St (7:30-17:00 h - pruná pracovní doba), Út+t+Pá (8:00-14:00 h - pruná pracovní doba).Pedpoklady pro vznik pracovního pomru úedníka podle § 4 zákona . 312/2002 Sb.:- státní obanství R nebo trvalý pobyt v R- vk minimáln 18 let- zpsobilost k právním úkonm- bezúhonnost- ovládání jednacího jazyka.Minimální poadavky úadu:- vysokoškolské vzdlání v magisterském studijním programu v oboru právo na vysoké škole v eské republice nebo vysokoškolské vzdlání v bakaláském studi...

 • Company Město Cheb in Cheb
  19.05.2020 Updated on: 25.05.2020

  Tajemník Mstského úadu Cheb vyhlašuje výbrové ízení na obsazení pracovního místaúedníka/úednice oddlení registru vozidel a idi.Druh práce: zkušební komisa/komisaka + úedník/úednice oddlení registru vozidel a idiPlatová tída: 10Místo výkonu práce: správní obvod obce s rozšíenou psobností ChebTermín nástupu: 1. ervence 2020 nebo podle dohodyPracovní doba: Po 7:30-18:00 h (pruná pracovní doba), St 7:30-17:00 h (pruná pracovní doba), Út+t+Pá 8:00-14:00 h (pruná pracovní doba).Pedpoklady pro vznik pracovního pomru úedníka podle § 4 zákona . 312/2002 Sb.:- státní obanství R nebo trvalý pobyt v R- vk minimáln 25 let dle ustanovení § 34 odst. 1 písm. a) zákona . 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné zpsobilosti k ízení motorových vozidel a o zmnách nkterých zákon, v platném znní- zpsob...

 • Company Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových in Misto
  19.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Místo výkonu práce: PRahaprvotní kontakt: Písemné nabídky se strukturovaným ivotopisem, podrobným popisem praxe a motivaním dopisem zasílejte do 24. února 2020 ,e-mail: pedmt e-mailu: V provozní zam. nebo na adresu: Úad pro zastupování státu ve vcech majetkovýchÚzemní pracovišt Stední echy Rena SakaováRašínovo nábeí 390/42128 00 Praha 2poadavky na uchazee: vysokoškolské vzdlání, vyšší odborné vzdlání nebo stední vzdlání v ekonomickém, nebo technickém oboru, ukonené maturitní zkouškou s praxípraxe ve veejné správ výhodou zejména v agend investic, oprav a údrby nemovitostíznalost stavebních pedpis, stavebního ízení, zákona o veejných zakázkáchorientace ve stavebních výkresech a dokumentacischopnost vypracování jednoduchých stavebních investiních akcí ve vazb na zámry, strategii a finanní zdr...

 • Company Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových in Brno
  15.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Státní obanství R, obanství jiného lenského státu Evropské unie, neno obanství státu, který je smluvním státem Dohody o EHP.  Znalosti a praxe v oblasti správy a realizace majetku. Znalost problematiky investic ve státní správ nebo územních samosprávních celcích výhodou, v oblasti provozu a správy objekt. Velmi dobrá uivatelská znalost VT, flexibilita, schopnost zvládnout SW pouívaný na ÚZSVM. Praktické a samostatné myšlení, sebekontrola a sebeovládání, samostatnost, schopnost pijmout odpovdnost, rozhodnost. Odolnost vi psychické záti, organizaní schopnosti, komunikativnost, jistota, pohotovost a kultivovanost vystupování, kvalitní písemný a slovní projev, pizpsobivost, schopnost pracovat v týmu. Splnní ustanovení §17 odst. 2 a odst. 3 zákona .201/2002 Sb., znalost MS Office - velmi dobrá ...

 • Company Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových in Brno
  15.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Státní obanství R, obanství jiného lenského státu Evropské unie, nebo obanství státu, který je smluvním státem Dohody o EHP.  Zkušenosti v oblasti státní správy a se správou majetku výhodou. Znalost zákona .219/2000 Sb. a orientace v ostatních právních pedpisech týkajících se pedmtné oblasti výhodou. Velmi dobrá uivatelská znalost VT, flexibilita, schopnost zvládnout SW pouívaný na ÚZSVM. Samostatnost, spolehlivost, komunikaní schopnosti, pelivost. Splnní ustanovení §17 odst. 2 a odst. 3 zákona .201/2002 Sb., výpis TR. PP na dobu uritou zástup za MD.Kompletní zajišování správy majetku, jeho nabývání, pronájmu, prodeje, a jiných forem disponování s tímto majetkem v psobnosti odloueného pracovišt. Indispoziní volno, stravenky. Strukturovaný ivotopis, s podrobným popisem praxe a motivaní dopi...

 • Company Úřád vlády České republiky in Misto
  15.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  -znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti cizího jazyka (B1, B2)adatel podá ádost sluebnímu orgánu. Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 22. kvtna 2020. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující ádost vetn poadovaných listin musí být oznaena slovy Neotvírat a Výbrové ízení na sluební místo vládní rada v Oddlení právn analytické podpory, j. 8636/2020-UVCR.odkaz: /...

 • Company Úřád vlády České republiky in Misto
  15.05.2020 Updated on: 21.05.2020

  znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti cizího jazyka adatel podá ádost sluebnímu orgánu. Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 25. kvtna 2020. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující ádost vetn poadovaných listin musí být oznaena slovy Neotvírat a Výbrové ízení na sluební místo vládní rada v Oddlení institucionální podpory, j. 15792/2020-UVCR./...

 • Company Úřád vlády České republiky in Misto
  15.05.2020 Updated on: 22.05.2020

  odborné zamení vzdlání v magisterském studijním programu v oboru právo; -znalost anglického jazyka odpovídající 2. úrovni znalosti cizího jazyka (B1, B2)adatel podá ádost sluebnímu orgánu. Posuzovány budou ádosti podané ve lht do 25. kvtna 2020. Obálka, resp. datová zpráva, obsahující ádost vetn poadovaných listin musí být oznaena slovy Neotvírat a Výbrové ízení na sluební místo vládní rada v Oddlení právn analytické podpory, j. 8379/2020-UVCR.odkaz: ...

 • Company MĚSTO JESENICE in Prace
  15.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Úedník státní správy a samosprávy. Realizace investiních akcí v. dozorování prbhu realizace investic. píprava výbru a koordinace dodavatel a jiných úastník stavby, provování a zajišování úplnosti investiní dokumentace, zajištní odstraování nedostatk v prbhu jejich realizace. Vyhodnocuje poadavky na výstavbu, navrhuje optimální zpsoby realizace, pipravuje výbrová ízeníinv. akcí po vcné stránce,  spolupracuje na navrhování krátkodobých a stedndobých investiních plán, zajišuje a administuje výbrová ízení inv. akcí na stavební práce, sluby a dodávky dle zákona o zadávání ve. zakázek a pravidel pro zakázky malého rozsahu v souladu s vnit. smrnicí a pijatými usneseními rady a zastupitelstva Stravenky, 5.týdn dovolené, osobní ohodnocení po zapracování, odmny...

 • Company Město Hlinsko in Misto
  15.05.2020 Updated on: 17.05.2020

  Místo výkonu práce:  Msto HlinskoDruh práce:  výkon veškeré agendy spojené s projednáváním pestupk proti bezpenosti a plynulosti silniního provozu dle zák. . 361/2000 Sb.,   o provozu na pozemních komunikacích a o zmnách nkterých zákon, na úseku evidence motorových vozidel dle zák. . 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, na úseku zákonného pojištní motorových vozidel dle zák. . 168/1999 Sb., o pojištní odpovdnosti z provozu vozidla.   Pedpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2020, pracovní pomr na dobu neuritou   POADAVKY: vysokoškolské i vyšší odborné vzdlání (v oboru právo výhodou),  výborná znalost právních pedpis souvisejících s oborem poadované práce a schopnost jejich aplikace v praxi (zák. .  361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o zmnách nkte...

 • Company Město Strakonice in Misto
  14.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Tajemnice Mstského úadu Strakonice vyhlašuje v souladu se zákonem . 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, výbrové ízení na obsazení pracovního místaúedník/úednice odboru dopravy Mstského úadu Strakonice– referent dovezených vozidel a zkušební komisaDruh práce: komplexní posuzování technické zpsobilosti jednotliv dovezeného silniního vozidla, posuzování a ovování odborné zpsobilosti k ízení silniních motorových vozidel, posuzování podmínek k provozování autoškoly a zpsobilosti vozidel k výcviku, zajišování agendy evidence vozidel, vyizování vcí ve správním ízeníMísto výkonu práce: Mstský úad Strakonice a msto StrakonicePedpokládaný termín nástupu: dohodouPracovní pomr: na dobu neuritouPlatové zaazení: platová tída 10 dle NV ....

 • Company Město Milevsko in Milevsko
  14.05.2020 Updated on: 20.05.2020

  Tajemnice Mstského úadu Milevsko vyhlašuje podle zákona . 312/2002 Sb., o úednících územních samosprávných celk a o zmn nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis, výbrové ízení na obsazení místa úedník/úednice odboru právních slueb, pestupk a kontroly Mstského úadu Milevsko, referent pro pestupkové ízení v oblasti dopravy.Místo výkonu práce: msto Milevsko, Mstský úad MilevskoPlatové zaazení: : platová tída 10 dle naízení vlády . 341/2017 Sb. - píloha . 1                              (21.260 - 31.240 K podle délky zapoitatelné praxe + píslušné píplatky)DRUH PRÁCE: zajišování inností referenta pestupkového ízení v oblasti dopravy, hlavním pedmtem innosti bude ešení pestupk zejména proti bezpenosti a plynulosti silniního provozuPEDPOKLADY PRO VZNIK PRACOVNÍHO POMRU:-oban R nebo cizí státní oba...

 • Company Město Hulín in Dobre
  13.05.2020 Updated on: 19.05.2020

  Místo výkonu práce - pracovišt Mstského úadu Hulín, msto Hulín a obce Best a Pravice- Vykonávaná agenda: sociální práce, výkon veejného opatrovnictví, dotace spolkm a poskytovatelm sociálních slueb- Kvalifikaní poadavky dle 110 z. . 108/2006 Sb.: vysokoškolské vzdlání v bakaláském, magisterském nebo doktorském studijním programu zameném na sociální práci, sociální politiku, sociální pedagogiku, sociální péi, sociální patologii, právo nebo speciální pedagogiku, popípad vyšší odborné vzdlání získané absolvováním vzdlávacího programu akreditovaného podle školského zákona v oborech vzdlání zamených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociáln právní innost, charitní a sociální innost, znalost právních pedpis, týkajících se ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Clerical support workers not elsewhere classified Edit filters