Jobmonitor. Search results for Health care assistants

71 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-50 of 71 results.
 • Company ALZHEIMER HOME z.ú. in Misto
  05.06.2020

  místo výkonu práce: Urešova .p. 1757, Praha 4kontakt:  Bc. Robin Helebrent, tel.: +420720986494 (Po - Pá 8 a 16 h.), e-mail: ...

 • Company ALZHEIMER HOME z.ú. in Misto
  05.06.2020

  místo výkonu práce: Herrmannova .p. 2223/26Modanykontakt:  Bc. Robin Helebrent, tel.: +420720986494 (Po - Pá 8 a 16 h.), e-mail: ...

 • Company Domov Libníč a Centrum sociálních služeb Empatie in Prace
  05.06.2020

  Nápl práce: práce s cílovou skupinou - osoby s chronickým duševním onemocnním nad 18 let.Poadavky: kurz pracovníka v sociálních slubách (monost doplnní v prbhu zamstnání), bezúhonnost, komunikativnost, flexibilita, tvoivost, samostatnost, schopnost týmové práce, idiský prkaz skupiny B, aktivní idi. Nabízíme: nepetritý provoz, práce v rozvíjejícím se týmu, zamstnanecké výhody: píspvek na stravování, píspvek FKSP, odpovdnou a zajímavou práci.Platové ohodnocení od 23 590 K + osobní píplatek po zkušební dob + píplatky za noní smny, za státní svátky, za sobotu a nedli. Zvláštní píplatek ve výši 2.500 K.Nástup dle dohody.Strukturovaný ivotopis a motivaní dopis zasílejte na e-mail nebo poštou na adresu organizace....

 • Company Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace in Prace
  05.06.2020

  práce spojené s pímým stykem s klienty s fyzickými a psychickými obtíemi (vedení k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení schopností pi sebeobsluze, pomoc pi naplování osobních cíl), vyšší vzdlání, kurz pracovníka v soc. slubách, základní dovednosti s PC a praxe v soc. slubách výhodou, zástup za dlouhodobou prac. neschopnost, 5 týdn dovolené + 1 den sick day, ivotopis na e-mail...

 • Company Domov seniorů Fénix s.r.o. in Other
  05.06.2020

  - poskytování pée seniorm a osobám se zdravotním postiením- zajištné pomoci a podpory pi bných denních innostech- posilování sobstanosti a sebeúcty- poskytování pomoci v realizaci aktivit vycházejících ze zájm a dovedností obyvatel- podpora základních sociálních a spoleenských kontakt (s rodinami, ostatními obyvateli a dalšímu lidmi mimo domov senior)- individuální plánování a vedení další dokumentace- provádní volnoasových aktivit zamených na rozvíjení osobnosti, zájm, znalostí a tvoivých schopností formou výtvarné, hudební a pohybové výchovy, zabezpeování zájmové a kulturní innosti...

 • Company Clementas Mlékovice, s.r.o. in Dobre
  05.06.2020

  První kontakt:Jaklová Milada Mgr., tel.: 778 413 969, 8 - 15 hod,e-mail: ,osobn: Mlékovice 66, kadá steda 10 hod.Poadavky:Akreditovaný kvalifikaní kurz pracovníka v sociálních slubách a praxe u pobytové sluby s danou cílovou skupinou - výhodou,Práce na PC - uivatelská úrove,Odpovdnost a profesionální pístup k práci, chu se dále vzdlávat a všestrann rozvíjet,Laskavý pístup ke klientm a radost z práce,Trestní bezúhonnost, zdravotní zpsobilost.Zamstnanecké výhody    Velmi dobré platové podmínky, motivaní program,Pracovišt s moderním zázemím, nadstandardním vybavením a pomckami pro pímou péi,Práci v píjemném a pátelském kolektivu, Monost profesního rstu,Podpora vzdlávání, stáe po R,Zamstnání ve smnném provozu, pracovní pomr na dobu neuritou,5 týdn dovolené,Celodenní stravování zdarma,Monost pe...

 • Company SeneCura SeniorCentrum Kolín s.r.o. in Prace
  05.06.2020

  První kontakt:Heríková Kateina, tel.: 323 603 962, Po - Pá 8 - 10 hod,e-mail: osobn: SeneCura SeniorCentrum Kolín, Smetanova 1000, úterý 9 - 10 hod.Nápl práce:Pímá pée o seniory - pomoc s hygienou, stravováním a pi bných denních aktivitách, záznamy do PC.Pracovní doba:Dvanáctihodinové smny 7 - 19 hod a 19 - 7 hod.Poadavky:Empatii, spolehlivost, ochotu pracovat a uit se, kurz pracovníka v sociálních slubách výhodou, praxe výhodou.Zamstnanecké výhody:Nové prostedí, firemní stravování, odmny za smnnost, poukázky FlexiPass....

 • Company SILVER LAND COMPANY s.r.o. in Prace
  04.06.2020

  Místa výkonu práce: - Na Jíkalce . 5 a . 7, Plze- Plzeská 95/61, Plze...

 • Company Domov pod Kuňkou in Misto
  04.06.2020

  Místo výkonu práce RábyPímá obsluná pée o osoby s mentálním postiením, spoívající v nácviku jednoduchých denních inností, pomoc pi osobní hygien a oblékání.Podpora sobstanosti, vytváení základních sociálních a spoleenských kontakt, provádní volnoasových aktivit s uivateli.Poadujeme: odbornou zpsobilost pro výkon povolání pracovníka v sociálních slubách, zdravotní zpsobilost, bezúhonnost, plnou svéprávnost, okování proti hepatitid B (staí potvrzení o aplikaci 1. a 2. dávky), základy práce na PC, psychickou odolnost, idiský prkaz skupiny B výhodou.Náleitosti pihlášky: struný profesní ivotopis, kopie výpisu z rejstíku trest (nesmí být starší 3 msíc), kopie doklad potvrzující odbornou zpsobilost, souhlas s vyuitím poskytnutých osobních údaj pro úely výbrového ízení ve smyslu Naízení (EU) 2016/...

 • Company Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace in Other
  04.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  podpora pi vytváení, prohlubování a upevování základních hygienických a pracovních návyk pi péi o klienty, posilování sociálních a spoleenských kontakt klient (základní výchovná nepedagogická innost), 25 dní dovolené + 1 týden dodatkové, ivotopis do 15.6.2020...

 • Company Dům sociálních služeb Pacov, p.o. in Prace
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  poadavky: trestní bezúhonnost, lidský pístup, komunikativnost, kurz pracovníka v sociálních slubách výhodounápl práce: ošetovatelské úkony a sociální práce u klient ...

 • Company Czech - real CB, s.r.o. in Misto
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Místo výkonu práce: DZR Kazdv Dvr, Vonšov 1, 351 34 Skalná. Pracovní pomr na dobu uritou - poté moné prodlouení. Nástup moný ihned. Pracovní doba: 12-ti hodinové smny 6:30-18:30 h a 18:30-6:30 h (Po-Ne dle plánu smn). Nápl práce: pracovník/ce v sociálních slubách zajišuje pímou obslunou péi o osoby spoívající v nácviku jednoduchých denních inností, pomoci pi osobní hygien a oblékání, manipulaci s pístroji, pomckami, prádlem, udrování istoty a osobní hygieny, podpoe sobstanosti, posilování ivotní aktivizace, vytváení základních sociálních a spoleenských kontakt a uspokojování psychosociálních poteb. Nabízíme: podnikové stravování, výuka NJ, zamstnanecké benefity, píplatky, prémie. Kontakt pro zájemce: telefonicky anebo e-mailem (zasílat ivotopisy) anebo osobn na adrese DZR Kazdv Dvr, Vonšov...

 • Company Czech - real CB, s.r.o. in Misto
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Místo výkonu práce: Vonšov 1, 351 34 Skalná. Pracovní pomr na dobu neuritou. Pracovní doba: Po-Ne 6:30-18:30 h a 18:00-6:30 h. Nápl práce: zajištní pímé obsluné pée o osoby spoívající v nácviku jednoduchých denních inností, pomoc pi osobní hygien a oblékání, manipulace s pístroji, pomckami, prádlem, udrování istoty a osobní hygieny, podpora sobestanosti, posilování ivotní aktivizace, vytváení základních sociálních a spoleenských kontakt a uspokojování psychosociálních poteb. Kontakt pro zájemce: telefonicky (volat v pracovní dny 9:00-14:00 h) anebo e-mailem....

 • Company NADĚJE in Dobre
  03.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: námstí Nadje .p. 731, Litomyšlské Pedmstí, 566 01  Vysoké MýtoNÁPL PRÁCE: komplexní pée o klienty Domova pro seniory v. vedení dokumentacePOADUJEME:- absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu Pracovník v sociálních slubách nebo zpsobilost k výkonu zdravotnického povolání v oboru ošetovatel, píp. stední vzdlání v oboru vzdlání stanoveném provádcím právním pedpisem - Kvalifikaní kurz pro PSS je moné absolvovat do 18ti msíc od nástupu do zamstnání- bezúhonnost- zdravotní zpsobilost, zdravotní prkaz pracovníka v potravináství- ztotonní se s cíli a posláním NADJE- schopnost týmové spolupráce, dobré komunikaní schopnosti a ochotu se vzdlávat- základní znalost práce na PC- sociální cítníNABÍZÍME:- pracovní pomr na rok s výhledem na neurito- mzda je 17800 K + píplatky za n...

 • Company Sociální služby Vsetín, příspěvková organizace in Prace
  03.06.2020 Updated on: 05.06.2020

  PRACOVNÍCI V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCHPOADUJEME: Akreditovaný kurz pracovník v sociálních slubách - pípadn nutno tento poadavek splnit do 18 msíc od výkonu innosti. Trestní bezúhonnost. Dobrý zdravotní stav Vztah k práci s lidmi,  spolehlivost, zodpovdnost, komunikativnost. Základní znalost práce na PC.NÁPL PRÁCE: Poskytování pímé obsluné pée o klienty, podpora jejich sobstanosti, nácvik jednoduchých denních inností a poskytování pomoci pi osobní hygien a oblékání klient, manipulace s pístroji, pomckami a prádlem a udrování istoty a hygieny u  klient.NABÍZÍME: Píplatky za soboty, nedle a noní. Stravování.PRVNÍ KONTAKT: Paní Bc. Taána Olejníková, tel.: 731 286 229 v dob od 8:00 do 14:00 nebo emailem na adresu: ...

 • Company SENIOR DOMY POHODA ČESKÝ TĚŠÍN a.s. in Other
  02.06.2020 Updated on: 03.06.2020

  Pímá obsluná pée u senior, praxe výhodou, s chutí pracovat, 12ti hodinové smny, 16,5 dn dovolené pro 12ti hodinové smny, monost získání poadovaného akreditovaného kvalifikaního kurzu v oboru pracovník v soc. slubách za finanní podpory zamstnavatele.Pracovní nápl na 12ti hodinové smn je následující: Ranní hygiena klient (senior), výmna plen, obleení, povleení, podávání snídan, poté dezinfekce vybavení, celková koupel urených klient po patrech, poté rozdávání obd, podávání obd a prbné podávání tekutin…...

 • Company Centrum sociálních služeb Český Těšín, příspěvková organizace in Other
  02.06.2020 Updated on: 03.06.2020

  kurz pracovníka v sociálních slubách...

 • Company Bohumínská městská nemocnice, a.s. in Other
  02.06.2020 Updated on: 03.06.2020

  oadujeme: - kvalifikaní pedpoklady dle zákona . 96/2004 Sb. v platném znní, - bezúhonnost, - zdravotní zpsobilost, - aktivní pístup k práci,- spolehlivost Zpsob kontaktu: ivitopis zasílat na e-mail...

 • Company Domov pod hrází, o.p.s. in Milín
  01.06.2020 Updated on: 04.06.2020

  Pozice: pracovník/ce v sociálních slubách - ošetovatel/kaOCPracovní nápl: celodenní pée hlavn o senioryPoadavky: výhodou P sk. BPracovní doba: od 7:00 do 19:00 hod., od 19:00 do 7:00 hod.Zamstnanecké výhody: monost osobního ohodnocení po 3 msících, mimoádné odmny, monost závodního stravováníNástup moný ihned.Mzda: 15 000,- a 17 000,- KKontakt: Šperková Jitka Ing., tel.: 777 580 900 (9:00 - 18:00 hod.), e-mail: Místo výkonu práce: Domov pod hrází, o.p.s., Peiky 25, 26231 Milín...

 • Company Centrum sociálních služeb pro seniory Pohoda, příspěvková organizace in Prace
  31.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Poadujeme trestní bezúhonnost, empatii, asovou flexibilitunutná znalost práce s PC ( World, Excel, e-maily)Odmování podle NV 341/2017 Sb. - 4. platová tída, po zapracování pevod do 5. platové tídyPraxe v sociálních slubách výhodouKurz pro pracovníky v sociálních slubách výhodouZamstnanecké výhody: Stravování, šeky Fokus Pass nebo píspvek na penzijní pipojištní z FKSP, 5 týdn dovolenéHlásit se na e-mail " target="_blank" rel="nofollow"> nebo na tel. . 555 530 825 /kadý všední den do 15.00 hod./ nebo osobn.Z: 20.1.2020    A : 29.5.2020...

 • Company Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. in Pravy
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  SANITÁ - SANITÁKA  OŠETOVATEL - OŠETOVATELKA Nabízíme:  nepetritý provoz, pracovní smlouvu  na dobu neuritou , vhodné i pro OZP, monost úpravy prac. úvazku,  sanitáský kurz hrazený zamstnavatelem v areálu nemocnice v rámci prac. doby, 25 dní dovolené, píspvky na stravování, karta Dr. Max, Multisport karta, placené parkování, píspvek na dopravu, monost ubytování ...

 • Company AHC a.s. in Prace
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Kontakt osobn nebo telefonicky (po - pá od 6 do 14 hod.) nebo e-mailem .- ÚSO- P sk. "B"- práce s PC- flexibilita, tvoivost- volnoasové aktivity pro seniory- dokumentace, plánování výlet, spole. akcí, doprovody na vyšetení, tvoení (výrobky, dekorace), skupinové cviení.Zamstnanecké výhody:- 25 dn dovolené, stravenky.- PP na dobu uritou (zástup za MD)....

 • Company Domov pro osoby se zdravotním postižením Osek in Osek
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Poadovaná profese : pracovník v sociálních slubách - oddlení se zvláštním reimemPracovišt+kontakty :firma : Domov pro osoby se zdravotním postiením Osek, IO : 708 71 795pracovišt : DOZP Osek, Osek 1, 386 01 Strakonicekomu se hlásit : Ivana Zárubová -  mob. 724 077 187 Vlastnosti místa :smnnost : dvousmnný provozpracovní úvazek : plnýpracovn právní vztah : pracovní pomrminimální stupe vzdlání : základnízvláštní píplatek : 7.000,- Kosobní ohodnocení: a 6.500,- Kpracovní pomr od : ihnedmzdové rozptí od :  21.980,- K do : 24.420,- K ( dle praxe )poznámka : praxe v oboru vítána, pracovní pomr na dobu uritou s moností  prodlouení na dobu neuritou POADAVKY : spolehlivost, základní znalost práce na PC, komunikativnost, kurz pracovníka v soc. slubách ( monost doplnní po nástupu do 18.ms. )výhody :...

 • Company SANATORIUM TOPAS s. r. o. in Misto
  31.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Poadujeme:vzdlání dle zákonu 108/2006 Sb., o sociálních slubách, absolvovaný kurz Pracovníka v sociálních slubách-pímá pée ale není podmínkou nástupu do zamstnání, praxe v sociální oblasti, kladný pístup k seniorm, flexibilita, týmová spolupráce, uivatelská znalost práce na PC, bezúhonnost, manuální dovednost, moný jednosmnný (ranní smna) i vícesmnný provoz.Nabízíme práci v dynamickém a vstícném kolektivu, 5 týdn dovolené, monost stravování pro zamstnance, zamstnanecké benefity.Zpsob prvního kontaktu: Zájemci o pracovní místo mohou kontaktovat zamstnavatele e-mailem nebo se hlásit telefonicky (PO - PA od 8:00 do 15:00)....

 • Company Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace in Misto
  30.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Místo výkonu práce: Bohumínská 1056/71, Slezská Ostravaivotopis zasílat na e-mail. Poadavky:- odborná zpsobilost pracovníka v sociálních slubách- bezúhonnost, zdravotní zpsobilost- komunikaní dovednosti, schopnost práce v týmu, samostatnost v rozhodování, zodpovdnost Zamstnanecké výhody:- píspvek na stravování, na penzijní a ivotní pipojištní....

 • Company Vila Vančurova o.p.s. in Prace
  30.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  *KO: Mašlanová Michaela, ivotopis zašlete na e-mail: Poadujeme: istý trestní rejstík, kurz pracovníka v sociálních slubách, nebo zdravotnické vzdlání. Pracovitost, kladný vztah k cílové skupin senioi, empatie, trplivost, zodpovdnost.Nabízíme: trvalý pracovní pomr s nástupním platem 18000 K po zkušební lht  18500 K + motivaní odmny 2600 K.     Pracovišt Opava, nástup ihned. Nápl práce: pímá obsluná pée o klienty Domova pro seniory a Domova se zvláštním reimem...

 • Company SENIOR DOMY POHODA a.s. in Other
  30.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Aktualizace 29. 5. 2020, 2. 3. 2020, 6. 1. 2020Jedná se o pímou obslunou péi v domov pro seniory.Poadujeme - vstícný pístup, empatie, chu uit se novým vcem, monost dodlat kurz pracovníka v sociálních slubách po nástupu, výhodou - P sk. B.12-ti hodinové smny, pípadn dle domluvy.Nástup moný ihned, PS na dobu uritou s moností zmny na dobu neuritou.Pedem volat (Po-Pá 7:00 - 15:00) na tel. .: 775 686 674 nebo zaslat ivotopis na e-mailovou adresu: Pracovišt: Tinec...

 • Company Ledax Vysoké Mýto o.p.s. in Dobre
  30.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Domov pro seniory Vysoké Mýto, ikova .p. 913, Litomyšlské PedmstíSpolenost Ledax Vysoké Mýto o.p.s. hledá nového pracovníka/pracovnici na poziciPRACOVNÍK/NICE V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCH - PEOVATEL/KANÁSTUP MONÝ IHNEDPOADUJEME:- zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost- znalosti a praxe v oblasti sociálních slueb výhodou- dobré vyjadovací a komunikaní dovednosti- schopnost empatie a sociálního cítní- vysokou míru zodpovdnosti POPIS INNOSTI:- pomoc a podpora pi podávání jídla a pití- komplexní pée o uivatele domova (pomoc s osobní hygienou)- poskytování ošetovatelské pée- vedení píslušné dokumentaceNABÍZÍME:- stabilní zázemí kvalitní eské spolenosti- odpovídající platové ohodnocení- pracovišt ve Vysokém Mýt- monost dalšího rozvoje a profesního rstu- zamstnanecké benefityKONTAKT:...

 • Company ALZHEIMER HOME z.ú. in Misto
  30.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  místo výkonu práce: Urešova .p. 1757, Praha 4kontakt: Stolin Martin, tel.: 776566661, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Pée o klienty, pomoc pi bných úkonech pée, pomoc pi osobní hygien, asistence pi stravování, zprostedkování spoleenského kontaktuZamstnanecké výhody: dotované stravování na pracovišti za 30,- K, benefitní kartiky, 10% sleva v lékárnách Dr. Max, náborový píspvek 10000,-K....

 • Company Domov U Biřičky in Hradec
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  CZ-ISCO: 53211   Ošetovatelé v oblasti pobytové péeOŠETOVATEL / OŠETOVATELKA- Místo výkonu práce: Domov U Biiky, K Biice .p. 1240, Nový Hradec Králové, 500 08  Hradec Králové 8- PP na dobu neuritou, nástup 1.9.2019- Nápl práce: Provádní jednotlivých výkon základní a specializované ošetovatelské pée klientm soc. slueb, nap. úprava lka a jeho dezinfekce, základní hygienická pée a pomoc pi podávání stravy. - Poadujeme: SŠ vzdlání-  stední zdravotnická škola v oboru všeobecná sestra, doloení dokladu o dokoneném vzdlání - ovené (vše ovené a peloené do eského jazyka), okování proti hepatitid B, zdravotní (potravináský) prkaz, trestní bezúhonnost, znalost ošetovatelské práce ve zdravotnictví nebo u pobytové sluby, znalost práce na PC, základní znalost eského jazyka- Nabízíme: zázemí silné a stabi...

 • Company Hospic sv. Jana N. Neumanna, o.p.s. in Other
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Poadavky:- peovatelský kurz výhodou - absolvování kurzu do 6 msíc- empatický, sociální cítní,-pozitivní vztah k hodnot lidského ivotaMonost prodlouení smlouvy na dobu neuritouVýhody: - píspvek na dovolenou, stravování a jiné zamstnanecké benefityKontakt: - p. Veberová, tel.: 731 128 858...

 • Company Domov pro seniory Stachy-Kůsov in Other
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Podmínkou pro zamstnání je absolvování kurzu pro pracovníky v sociálních slubách se zamením na pímou obslunou péi v termínu do 18 msíc po nástupu do zamstnání.Kontaktní osoby:  Mgr. Kortusová Jana, . 388 428 213, e-mail:  ...

 • Company Domov pro seniory Stachy-Kůsov in Provoz
  30.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Informace poskytne paní Jana Kortusová , tel.388 428 213.Kurz pracovníka v sociálních slubách výhodou.Píplatky za smnný provoz, soboty, nedle a svátky....

 • Company Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov in Other
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  OŠETOVATEL - OŠETOVATELKAOšetovatelská innost u klient Dtského centra ( dtí) pod vedením dtské sestry. Provádní innosti spojených s hygienou klient, úpravou lka a prostedí, podáváním stravy klientm, podíl na zajišování herních a výchovných aktivit klient.Uchaze musí splpvat odbornou zpsobilost k výkonu povolání ošetovatel - ošetovatelka.Nabíézíme: penzijní pipojištní, FKSP, dotované stravování pímo na pracovištiTel. kontakt moný po- pá od 7.00 - 14.30 hodin....

 • Company SENIOR HAUS VACOV s.r.o. in Prace
  29.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Ošetovatelská práce v domov pro seniory (zamstnavatel pípadné zájemce zauí).Práce ve dvanáctihodinových smnách (od 6:00 do 18:00 )- jedná se o krátký a dlouhý týdenZa práci v sobotu a nedli, proplácení píplatk a píplatku za pesasové hodiny. Monost zamstnaneckého stravování a ubytování v dob sluby. Jedná se malé soukromé zaízení s max. poet 27 klientBliší podrobnosti podá Kabrna Petr, tel.: 736 187 602, e-mail: ...

 • Company Domov pro seniory Kaplice in Kaplice
  29.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  Pracovnice pímé obsluné pée - vzdlání základní. Pracovišt Kaplice. Prac. pomr na dobu uritou(zástup za dlouhodobou nemoc), prac. úvazek plný, prac. doba nepetritá. Mzda 25.000,-- - 29.000,-- K hrubého. Poskytování zvláš obtíné a namáhavé komplexní pímé obsluné pée o fyzicky a psychicky postiené klienty, poskytování pomoci pi vytváení základních sociálních a spoleenských kontakt, posilování ivotní aktivizace aklient a uspokojování jejich psychosociálních poteb. Poadujeme: Bezúhonnost (dle § 79 odst. 2 a 3 zákona 108/2006 Sb.)Zdravotní zpsobilost.Odborná zpsobilost - zákon 108/2006 Sb., § 115 odst. 1 písm. b), § 116 odst. 1 písm. b)Nástup do nov, modern vybaveného Domova pro seniory v Kaplici, stabilní zázemí  organizace s více jak dvacetiletou tradicí. Práce v dynamickém kolektivu. Kontakt:...

 • Company Domov pro seniory Pohoda in Netolice
  29.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Jedná se o péi o seniory, pomoc pi osobní hygien, oblékání, podávání stravy apod.Poadujeme bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, odbornou zpsobilost (mono doplnit pi zamstnání), komunikaní dovednosti, vstícnost, spolehlivost.Zamstnanecké výhody:Pt týdn dovolené, píspvek na stravování, píspvek na dovolenouKontakt : osobn, emailem, telefonicky 7:00 - 15:00 Pfeffrová Petra, tel.: 388 385 311, e-mail: ...

 • Company Slezská diakonie in Bruntal
  28.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  místo výkonu práce : Pší 8, BruntálPoadujeme:"    Výuní list, výhodou Kvalifikaní kurz "Pracovník v sociálních slubách" (dle zákona o sociálních slubách)"    Zdravotní prkaz"    Trestní bezúhonnost"    Kladný pístup k dtem a mladým lidem"    Dobrý vztah k manuální práci  Co bude Vaší náplní práce?"    Jedná se zejména o noní a víkendovou práci zamenou na zajištní bezpeí mladistvých, kteí absolvují zkušební pobyt v dom na pl cesty v rámci projektu "Zkus to sám u te""    Pracovník bude dále zajišovat podprné úklidové a administrativní práce"    O víkendu bude pracovník zajišovat volnoasové aktivity mladistvých, nákup a pípravu stravy a podporu mladistvých pi péi o domácnost"    Pracovník bude ešit pípadné mimoádné situace nastalé v prbhu noci - nap. nemoc dtí, útk z pobytu aj.  Nabízíme:"   ...

 • Company Senior PÉČE s.r.o. in Other
  28.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Poadujeme: kladný vztah k seniorm, spolehlivost, pracovitost.Kontaktujte nás e-mailem nebo telefonicky. ...

 • Company Domov Březnice, poskytovatel sociálních služeb in Misto
  28.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Pozice: pracovník/ce v sociálních slubáchPoadavky:Odborná zpsobilost podle zákona 108/2006 o soc. slubách a vyhlášky 505/2006.Zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, schopnost týmové práce a kladný vztah k seniorm. Praxe v pobytovém sociálním zaízení minimáln 1 rok. Nástup: od 1.8.2020 Mzda: 23 000,- a 27 000,- KKontakt: Nmcová Dagmar Bc., e-mail: První kontakt emailem.Místo výkonu práce: Domov Beznice, poskytovatel sociálních slueb, Sadová .p. 618, 262 72  Beznice...

 • Company Domov pro seniory Blaník s.r.o. in Misto
  28.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Místo výkonu práce:- Jiráskova 456, MnichovicePrvotní kontakt:- tel.: 608 723 038, 8:00-15:00Upesující údaje:- kladný vztah k seniorm- empatie a sociální cítní- spolehlivost, pelivost, pracovitost- trestní bezúhonnost- odborné vzdlání není nutné - kvalifikaní kurz zajistí zamstnavatelPrvní smlouva na dobu uritou, pi oboustranné spokojenosti monost prodlouení na dobu neuritou...

 • Company Domov pro seniory Blaník s.r.o. in Misto
  28.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Místo výkonu práce:- Jiráskova 456, MnichovicePrvotní kontakt:- tel.: 608 723 038, 8:00-15:00Upesující údaje:- kladný vztah k seniorm- empatie a sociální cítní- spolehlivost, pelivost, pracovitost- trestní bezúhonnost...

 • Company Domov pro seniory Pyšely in Other
  28.05.2020 Updated on: 29.05.2020

  Pracovišt: DS Pyšely, Námstí T.G. Masaryka1Monost prodlouení prac. pomru, po zkušební dob se piznává osobní píplatekVýhodou je rekvalifikaní kurz - pracovník v sociálních slubáchNabízíme: zajištní stravování v DSPrvní kontakt e-mailem, telefonicky po-pá 7:00-15:30...

 • Company Kytín 35 s.r.o. in Other
  28.05.2020 Updated on: 04.06.2020

  kurz prac. v soc. slubách zajistí zamstnavatel, pedem zaslat e-mail:  ,tel.603586961...

 • Company Dům klidného stáří Glossus s.r.o. in Other
  28.05.2020 Updated on: 03.06.2020

  Pijmeme ošetovatelku do domova pro seniory. Jedná se o 12ti hodinové smny. Nabízíme práci v pátelském kolektivu, píplatky na celodenní stravu a po zapracování píplatky na dopravu....

 • Company SANATORIUM TOPAS s.r.o. in Misto
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Místo výkonu práce:  Se - s. Pionýr 197NÁPL PRÁCE: zajištní veškeré innosti spojených s péí o klienty/ hygiena, oblékání, stravování.ZAMSTNANECKÉ VÝHODY: stravování, píspvek na penzijní pojištní, benefit karta, 5 týdn dovolená, monost  ubytování v nov zrekonstruovaném ubytovacím zaízení. Monost ubytování i pro menší rodinuPrvní kontakt uite prosím na výše uvedeném telefonním ísle, na e-mailové adrese nebo pímo na provozovn. Pedem si ale domluvte termín návštvy, aby byl zodpovdný pracovník pítomen....

 • Company Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace in Dobre
  28.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Kontakt e-mailem nebo telefonicky 8:00-15:00. V pípad zájmu zasílejte CV na e-mail: Akreditovaný kurz Pracovník v sociálních slubách je výhodou, odborná  praxe v obdobném sociálním zaízenínebo s prací se seniory je podmínkou, velmi dobré komunikaní schopnosti, práce s informacemi, kladný vztah k práci se seniory, schopnost samostatné i týmové práce, PC gramotnost, odolnost vi stresu, ochota, flexibilita, dobrý zdravotní stav podmínkou, trestní bezúhonnost, slušné vystupování, náplní práce bude pímá obsluná pée o klienty domova. .Po zapracování osobní píplatek, letní, zimní  a tvrtletní odmny, píplatky dle ZP, stravné, 5 týdn dovolené, podnikové jesle, píjemné pracovní prostedí...

 • Company MRAVENEC spol. s r.o. in Cheb
  27.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  POUZE PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIENÍM !!! Místo výkonu práce: Dragounská 39, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu uritou. Nástup moný ihned. Vhodné i pro osoby zdravotn znevýhodnné. Zkrácený úvazek 4-6 hod/denn. Pracovní doba: stídá se ranní a odpolední smna (v. víkend), dle poteby, konec nejpozdji ve 20:45 h. Nabízíme: monost odmn. Kontakt pro zájemce: telefonicky anebo e-mailem....

 • Company NEMOS PLUS s.r.o. in Other
  27.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Kontakt: Jirkovská Michaela, tel.: 608 070 839, e-mail: Pedchozí praxe ve zdravotnictví...

 • Company NEMOS PLUS s.r.o. in Misto
  27.05.2020 Updated on: 02.06.2020

  Hledáme vhodné kandidáty na pozici: ošetovatel/kaPoadujeme: ukonené vzdlání v oboru ošetovatel, trestní bezúhonnost.Nabízíme: 4 týdny dovolené + 1 týden zamstnaneckého volna po roce zamstnání, dotované stravování, slevy na kulturní, spoleenské a sportovní akce a další....Místo výkonu práce: Nemocnice Ostrov, U Nemocnice 1161, 363 01 OstrovKontakt: personalista - Michaela Jirkovská, tel. 608 070 839 /PO - PÁ 7:00 - 15:00/, Berete na vdomí, e od okamiku odeslání Vašeho ivotopisu spolenosti NEMOS PLUS s.r.o. se sídlem Na Florenci 2116/15, 11000 Praha 1, I: 47714913 / Nemocnice Ostrov, U nemocnice 1161, 363 01 Ostrov ("Spolenost"), me tato Spolenost, coby správce osobních údaj, zpracovávat Vaše osobní údaje obsaené v tomto ivotopisu za úelem vedení výbrového ízení. Váš ivotopis a osobní údaje ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters