Jobmonitor. Search results for Health care assistants

31 Jobs found

Used filters:
 • Health care assistantsx
Displaying 1-31 of 31 results.
 • Company LDZ, s.r.o. in Prace
  07.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Kontakt telefonicky nebo e-mailem .- práce v sociálním zaízení v péi o seniory- rekvalifikaní kurz pracovníka v pímé péi není podmínkou - 12 hodinové smny, monost volby smn dle poadavk zamstnance nebo krátký a dlouhý týden. ...

 • Company Domov pod Kuňkou in Misto
  04.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Místo výkonu práce PardubicePímá obsluná pée o osoby s mentálním postiením, spoívající v nácviku jednoduchých denních inností, pomoc pi osobní hygien a oblékání. Podpora sobstanosti, vytváení základních sociálních a spoleenskýcch kontakt, provádní volnoasových aktivit s uivateli. Poadujeme:  odbornou zpsobilost pro výkon povolání pracovníka v sociálních slubách, zdravotní zpsobilost, bezúhonnost, plnou svéprávnost, okování proti hepatitid B (staí potvrzení o aplikaci 1.a 2. dávky), základy práce na PC, psychickou odolnost, idiský prkaz skupiny B výhodou. Náleitosti pihlášky: struný profesní ivotopis, kopie výpisu z rejstíku trestu (nesmí být starší 3 msíc), kopie doklad potvrzující odbornou zpsobilost, souhlas s vyuitím poskytnutých osobních údaj pro úely výbrového ízení. Uzávrka pihlášek ...

 • Company VETUS MOLENDINI CZ z.s. in Prace
  04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  PRACOVIŠT Prasklice - Domov pro seniory Starý mlýn - ZŠ vzdlání, praxe v oboru výhodou, kurz pracovníka v sociálních slubách - musí být ukonen do 1,5 roku po nástupu do zamstnání, kladný vztah k seniorm- pracovní pomr na dobu uritou 1 rok s moností prodlouení, monost 1. týden práce na DPP - na zapracování, potom pechod na HPP, nástup moný ihned, HM 19.000,- K + píplatky- kontakt osobní nebo telefonický Po-Pá (9:00 - 16:00 hod.), píp. své písemné nabídky se strukturovaným ivotopisem posílejte na e-mail: ...

 • Company Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace in Other
  04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  ivotopis do 31.10.2019...

 • Company Sociální služby Uherské Hradiště, příspěvková organizace in Kvasice
  04.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  pracovišt DZP Kvasice- vyuení, absolvování kurzu pro pracovníky v sociálních slubách výhodou, nástup moný po dohod i díve, PP na dobu uritou s moností prodlouení- benefity: dovolená 26 dn + 1 týden dodatková dovolená- své písemné ádosti se strukturovaným ivotopisem zasílejte na e-mail: ...

 • Company Ústav sociální péče Nové Syrovice, příspěvková organizace in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  -    Vhodné i pro absolventy-    Poadujeme osvdení k samostatnému výkonu povolání bez odborného dohledu-    Práce v pímé obsluné péi-    Zkušenosti a praxe v pímé obsluné péi a pobytových slubách vítána -    Zodpovdnost, spolehlivost, flexibilita pi samostatné i týmové práci-    Dobré komunikaní schopnosti, trplivost, empatie-    Znalost práce na PC-    Pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení-    idiský prkaz skupiny B Kontakt:   ivotopis zasílejte na email:   Pozn.: Výhledov na pelomu roku 2019 - 2020 bude jednotné pracovišt: Nové Syrovice 1, 675 41 Nové SyroviceZamstnanecké výhody: 5 týdn dovolené, zamstnanecké stravování, monost erpání FKSP...

 • Company CSS Emausy s.r.o.. in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Poadujeme: zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost, znalosti a praxe v oblasti sociálních slueb výhodou, dobré vyjadovací a komunikaní dovednosti, schopnost empatie a sociálního cítní, vysokou míru zodpovdnosti Popis innosti: pomoc a podpora pi podávání jídla a pití, komplexní pée o uivatele domova, poskytování ošetovatelské pée, vedení píslušné dokumentaceNabízíme: stabilní zázemí kvalitní eské spolenosti, odpovídající platové ohodnocení, pracovišt na Dobré Vod u eských Budjovic, monost dalšího rozvoje a profesního rstu, zamstnanecké benefityNástup: dohodouivotopisy zasílejte e-mailem na adresu .                          ...

 • Company Centrum sociálních služeb Jindřichův Hradec in Misto
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  - rozvrení pracovní doby nerovnomrné, jednosmnný pracovní reim s postupným nástupem, týdenní pracovní doba 40 hod vetn sobot a nedlí (ranní/odpolední/bez noních smn)- jsi spolehlivý, empatický, týmový hrá, lovk, který má chu se dále rozvíjet- umíš pomáhat lidem, pracovat s PC, ídit auto- pihlas se na místo asistenta pro lidi s mentálním postiením do Tebon (sluby bez noních), pošli do 9.10. e-mailem svj ivotopis a motivaní dopis na - nabízíme: 5 týdn dovolené a týden dodatkové, stravenky a píspvky z FKSP...

 • Company Domov důchodců Dobrá Voda in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Poadavky : vzdlání minimáln základní, bezúhonnostVhodné jako pivýdlek pi podobném zamstnání v sociálních slubách nebo zdravotnictví i pi studiuDalší pedpoklady - empatický pístup, schopnost týmové práce, samostatnost, zodpovdnostPracovní doba - v potu a rozvrhu smn i pracovní dob se pizpsobíme Vašim poadavkm a monostemPlat: 140 K/hodBenefity : píspevek na stravování, dtská skupina pro dti zamstnanc od 1 roku do zahájení povinné školní docházkyNástup moný ihnedKontakt : manaer lidských zdroj Mgr. Jakub Rika – 775 724 267...

 • Company Domov důchodců Dobrá Voda in Prace
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Poadavky : vzdlání minimáln základní, bezúhonnostDalší pedpoklady - empatický pístup, schopnost týmové práce, flexibilita, samostatnost, zodpovdnostPracovní doba - nepretritý provoz, denní smny 7:00 – 19:00, noní smny 19:00 – 7:00, celkem msín 14 – 15 smnPlat : platové ohodnocení 23 700 ,- K + píplatky za noní smny, píplatky za soboty a nedle, píplatky za svátky + monost osobního ohodnocení po zkušební dob, po zapracování prmrný istý plat 26 000,- KBenefity : píspevek na stravování – obdy pln hrazené zamstnavatelem, píspvek na penzijní pipojištní, v pípad rekvalifikace moná plná úhrada kurzu pracovníka v sociálních slubách Domovem dchodc Dobrá Voda, dtská skupina pro dti zamstnanc od 1 roku do zahájení povinné školní docházkyNástup moný ihnedKontakt : manaer lidských zdroj Mgr. Jakub Rika ...

 • Company Medela-péče o seniory, o.p.s. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  C04  z:4/6/2019  (HPP, DPP, DP)   a:25/9/2019Práce v noním provozu na dv smny (18:30-6:30 hod., 6:30-18:30 hod.) Poadujeme:- kladný vztah k lidem, schopnost pracovat v týmu, zdravotní pedpoklady pro výkon dané innosti dobrý, - kurz pracovníka v sociálních slubách výhodou (mono si dodlat i pi zamstnání - podmínka do 6 msíc od nástupu). Rámcová nápl práce: - poskytování komplexní pímé obsluné pée, posilování ivotní aktivizace klient, uspokojování jejich psychosociálních poteb.Nabízíme:- letní a vánoní odmny, osobní ohodnocení, zvýhodnné stravování, pitný reim, vitamínový balíek 1x ron.Kontakt telefonicky, e-mailem viz výše....

 • Company SeneCura SeniorCentrum HŠH a.s. in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  Poadujeme:Kvalifikace v oboru není podmínkou, vzdlání zajistíme v prbhu pracovního pomruSchopnost jednání s lidmi, trplivost pi práci s klientyChu uit se novým vcem, vztah k péi o nemocné senioryNabízíme:Zázemí silné expandující spolenostiPracovišt s moderním zázemím, nadstandardním vybavením a pomckami pro pímou péiPodpora vzdlávání, monost profesního rstuZohlednní osobních poadavk pi plánování sluebVelmi dobré platové podmínky, motivaní programStravování, chutná domácí kuchynPodílení se na zavedení moderních ošetovatelských postup i na jiných pracovištích organizace po celé R, monost stáíPracovní smlouva na dobu uritou, individuáln monost pechodu na dobu neuritouZpsob kontaktu:  pedem telefonicky nebo e-mailem....

 • Company Charita Český Těšín in Hnojník
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Poadujeme - kvalifikaní pedpoklady pro výkon pracovníka v sociálních slubách dle §116 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, zdravotní zpsobilost, zdravotní prkaz, okování proti loutence typu B, základní znalost práce na PC, tvrí nadání, estetické cítní, základní znalost SQSS, schopnost týmové spolupráce, komunikativnost, výhodou - P sk. B.Nápl práce - prohlubování hygienických a spoleenských návyk, rozvíjení pracovních aktivit a manuální zrunosti (aktivity, cviení, hry, aj.), realizace volnoasových aktivit zamených na rozvíjení osobnosti, zájm, znalostí a tvoivých schopností, zabezpeování zájmové a kulturní innosti, doprovod klient, obasná výpomoc v pímé obsluné péi.Více informací na /ivotopis zaslat nejpozdji do 8. 10. 2019 na e-mailovou adresu: , do pedmtu uvést: "PSS - Hnojník"....

 • Company Lázně Darkov, a.s. in Other
  03.10.2019 Updated on: 06.10.2019

  peovatel, ošetovatel pro zahraniní klientelu, osobní asistence, pée o pacienty, pomoc pi bných úkonech pée, pomoc pi osobní hygien, poskytování a zajišování stravy, zprostedkování spoleenského kontaktu, návrh inností a aktivit pro pacientykonzultace s pacienty. Praxe v oborou výhodou. Poadujeme hovorovou anglitinu. K platu nabízíme osobní ohodnocení....

 • Company Na Výminku s.r.o. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  ivotopisy prosím zasílejte na , nebo kontaktujte p.Lukasovou na tel. 725 409 744.Pracovní místo v sociální slub domov pro seniory, 35 klient. Vhodný je kurz Pracovníka v soc.slubách, monost absolvování kurzu pi práci, bezúhonost. Nápl práce - poskytování pímé obsluné pée, podpora sobstanosti uivatel, poskytování pomoci pi osobní hygien uivatel. ...

 • Company Nemocnice Vrchlabí, s.r.o. in Pravy
  03.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  SANITÁ - SANITÁKA  OŠETOVATEL - OŠETOVATELKA Nabízíme:  nepetritý provoz, pracovní smlouvu  na dobu neuritou , vhodné i pro OZP, monost úpravy prac. úvazku,  sanitáský kurz hrazený zamstnavatelem v areálu nemocnice v rámci prac. doby, 25 dní dovolené, píspvky na stravování, karta Dr. Max, Multisport karta, placené parkování, píspvek na dopravu, monost ubytování ...

 • Company Oblastní charita Červený Kostelec in Rok
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  VŠEOBECNÁ SESTRA , PRAKTICKÁ SESTRA- BRATRNabízíme: píjemné a klidné pracovní prostedí v nízkokapacitním zaízení s rodinnou atmosférou - odlehovací sluba, pée o cca 10 - 15 klient, menší kolektiv, vstícné jednání s ohledem na individuální poteby zamstnance - ástené úvazky, HPP i DPP, pouze denní smny atd., Jedná se o práci v nepetritém provozu. Poadujeme odpovídající odborné vzdlání, kladný vztah k lidem, pozitivní pístup k práci a istý trestní rejstík. Po zapracování monost prodlouení smlouvy na dobu neuritou.Nabízíme: platové podmínky dle platných pedpis, podporu dalšího vzdlávání v pípad zájmu, 25 dní dovolené. Ihned od nástupu nárok na zvýhodnné obdy (výbr ze 3 jídel) za cenu 10,- K. Po odpracování 6-ti msíc benefit na dovolenou, sport, vzdlávání, aktvity pro dti atd. ve výši 13.500,- ...

 • Company Oblastní charita Červený Kostelec in Prace
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  VŠEOBECNÁ SESTRA , PRAKTICKÁ SESTRA- BRATRNabízíme: píjemné a klidné pracovní prostedí v nízkokapacitním zaízení s rodinnou atmosférou, pée o 14 klient, menší kolektiv, vstícné jednání s ohledem na individuální poteby zamstnance - ástené úvazky, HPP i DPP atd., Práce pouze na ranní smnu. Poadujeme odpovídající odborné vzdlání, kladný vztah k lidem, pozitivní pístup k práci a istý trestní rejstík. Smlouvy uzavíráme standardn na pl roku, pi oboustranné spokojenosti automaticky prodluujeme o 1 rok a poté o 3 roky. Pak je ji smouva na dobu neuritou.  ...

 • Company Domov pro seniory Elišky Purkyňové in Misto
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  místo výkonu práce: Cviebná .p. 2447/9, 169 00  Praha 6kontakt:  Loosová Petra, tel.: 775891766, e-mail: Nabízíme: - odpovídající mzdové zaazení dle platných plat. tabulek    - osobní ohodnocení v prbhu nebo po zkušební dob- odmny- 5 týdn dovolené - adu zamstnaneckých výhod (monost stravování, školení, erpání z FKSP  Poadujeme: - ochotu pracovat ve smnném reimu - dokonené základní vzdlání - kurz pracovníka v sociálních slubách (umoníme jeho absolvování) - výpis z RT- sociální cítní, emaptii, pelivost, odpovdnostNápl práce: - pímá obsluná pée klient...

 • Company Sociální služby Běchovice, z.ú. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Kontakt: Osinová Leona Mgr., tel.: 281 045 774, e-mail: Poadavky - uivatelská znalost práce s PC, znalost cílové skupiny výhodou, schopnost pracovat samostan i v kolektivuKurz pracovníka v sociálních slubách - výhodou (pi dlouhodobé spolupráci lze zajistit)...

 • Company Sociální služby Běchovice, z.ú. in Prace
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Kontakt: Osinová Leona Mgr., tel.: 281 045 774, e-mail: Poadavky - uivatelská znalost práce s PC, znalost cílové skupiny výhodou, schopnost pracovat samostan i v kolektivuKurz pracovníka v sociálních slubách - výhodou (pi dlouhodobé spolupráci lze zajistit)...

 • Company Diakonie Církve bratrské in Babice
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Nabízíme hlavní pracovní pomr na dobu neuritou.-    Práci v malém kolektivu v domov rodinného typu-    Supervizní podporu a celoivotní vzdlávání-    Vycházíme vstíc pracovníkm v nastavení rozvrhu smnPoadujeme-    Trestní bezúhonnost-    Kladný vztah k seniorm-    Komunikaní dovednosti a ochota k týmové práci-    Akreditovaný kurz pro pracovníka v sociálních slubách - výhodou (v opaném pípad zajistíme)-    Píspvek na stravování-    5 týdn dovolené-    Prémie-    Píspvek na masáe v zamstnání...

 • Company Centrum sociální a ošetřovatelské pomoci v Praze 10, příspěvková organizace in Dobre
  03.10.2019 Updated on: 10.10.2019

  Kontakt e-mailem, telefonicky.Poadujeme minimáln akreditovaný kurz Pracovník v sociálních slubách nebo Osvdení chvy pro dti je výhodou, alespo 1 rok praxe v obdobném zaízení je výhodou, velmi dobré komunikaní schopnosti, práce s informacemi, kladný vztah k práci s dtmi, schopnost samostatné i týmové práce, odolnost vi stresu, ochota, flexibilita, dobrý zdravotní stav podmínkou, trestní bezúhonnost, slušné vystupování.V pípad zájmu zasílejte motivaní dopis a strukturovaný ivotopis do personálního oddlení:Kateina Doubravová, e-mail: , tel.: 272173032, 272173079Nástupní plat 21 280,- K, osobní píplatek 1 500,- K, letní, zimní  a tvrtletní odmny, píplatky dle ZP, stravné, 5 týdn dovolené, podnikové jesle, píjemné pracovní prostedí,pedpokládaný nástup: ihned nebo dle dohody ...

 • Company Sanco-PB s.r.o. in Misto
  03.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  Pozice: Pracovník v sociálních slubách- pímá obsluná péePoadavky: uivatelsky práce s PC, pelivost, komunikativnost, kladný vztah k seniorm, schopnost spolupráce v týmuNástup od: Dle dohodyMzda: 18 000 K - 22 000 KVýhody: monost dalšího vzdlávání v oblasti pée o seniory se syndromy demence, ohodnocení dle délky praxe, osobní ohodnocení, mimoádné prémieKontakt:ermáková Petra, tel.: 777 111 198, e-mail: Místo výkonu: Sanco - PB s.r.o.Romitálská .p. 168Píbram VI-Bezové Hory261 01  Píbram 1...

 • Company Domov seniorů Vojkov, poskytovatel sociálních služeb in Vojkov
  03.10.2019 Updated on: 05.10.2019

  Pracovišt: Vojkovubytování, 2 x ron odmny, podnikové stravování, dovolená navíc.První kontakt e-mailem....

 • Company Domov Pod Lipami Smečno, poskytovatel sociálních služeb in Other
  03.10.2019 Updated on: 04.10.2019

  Nabízíme: dodatkovou dovolenou, FKSP - stravování, penzijní pipojištní, tvrtletní odmny....

 • Company Městská správa sociálních služeb Vejprty, příspěvková organizace in Misto
  02.10.2019 Updated on: 03.10.2019

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email:    nebo volat na tel..:  733 373 940 a domluvit pohovorMísto výkonu práce - Písenická 456/6, 431 91 VejprtyPoadujeme - pracovitost, spolehlivost, vztah ke klientm, sociální cítní, zodpovdnostNabízíme - stabilní zamstnání, nadprmrná mzda,  píspvek na penzijní pipojištní, obdy za 14 k...

 • Company Nemocnice následné péče VIA, s.r.o. in Misto
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Druh práce: ošetovatel/kaMísto výkonu práce: 5. kvtna 527, 407 21, eská KamenicePoadavky na volné prascovní místo: - pracovní zpsobilost- trestní bezúhonnost- smnný provoz na lkovém oddleníKontakt. paní Hlavatá, e-mail , telefonicky 777 482 195 nebo osobn....

 • Company Domov pro seniory Krásné Březno, příspěvková organizace in Bezno
  02.10.2019 Updated on: 02.10.2019

  Místo výkonu práce:  Rozcestí .p. 798/9, Krásné Bezno, Ústí nad Labem.Poadujeme: základní vzdlání, splnní minimálních kvalifikaních poadavk odborné zpsobilosti dle § 116 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, v platném znní (výhodou kurz pracovníka v sociálních slubách), praxe vítána, istý trestní rejstík.Nabízíme: platové podmínky 18 330 - 22 920,- K., píplatek za smnnost, osobní ohodnocení, zvláštní prémie, týden dovolené navíc, podnikové stravování, benefity z FKSPKontakt: ivotopis na e-mail nebo donést osobn....

 • Company Domov pro seniory Soběsuky, příspěvková organizace in Misto
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  NÁSTUP MONÝ IHNED. Osobní kontakt po tel. domluv, volat Po - Pá 8-15, kontakt PhDr. Yvona Andlová, tel.:582 335 016 nebo e-mail: . Pro zaazení do výbrového ízení zašlete svj profesní ivotopis a motivaní dopis v. souhlasu se zpracováním osobních údaj, na e-mail: , pop. písemn na adresu Domov pro seniory Sobsuky, píspvková organizace Sobsuky .p. 95, 798 03  Plumlov, k rukám editelky.Místo výkonu práce Sobsuky. Pracovní doba nerovnomrn rozvrená (Po-Ne, 12 hodinové smny) Poadavky: - vzdlání dle Zákona . 108/2006 Sb. o sociálních slubách (kvalifikaní kurz pro pracovníka v sociálních slubách mono dodlat po nástupu) nebo vzdlání sociálního i zdravotního smru - zdravotní zpsobilost- trestní bezúhonnost- odpovdnost, spolehlivost, komunikativnost, schopnost empatie a vcítní- kladný vztah k cílové sk...

 • Company Charita Konice in Prace
  02.10.2019 Updated on: 08.10.2019

  Nástup ihned. Osobní kontakt po tel. domluv paní Mgr. Pašová tel.: 739 524 365 (volat v dob 7:00-15:00 hod.), e-mail: . Jedná se o zajištní pée o uivatele Domu pokojného stáí Bohuslavice - domov pro seniory. Poadujeme: vzdlání dle zákona . 108/2006 Sb., § 116 - tj. vzdlání v sociálním oboru nebo kurz pro pracovníky v sociálních slubách (poadované vzdlání lze doplnit v prbhu pracovního pomru), základní uivatelskou znalost práce na PC (zápisy denních záznam), zdravotní stav odpovídající náronosti profese, trestní bezúhonnost, komunikativní dovednosti, samostatnost, zodpovdnost, spolehlivost, empatii a pátelský pístup ke starým a nemocným obanm. Nápl práce spoívá zejména v provádní peovatelských úkon (pomoc pi podávání stravy, osobní hygien, oblékání, pesunu na lko nebo vozík, polohování, zpr...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Health care assistants Edit filters