Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

58 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 58 results.
 • Company Sociální služby Vyškov, příspěvková organizace in Prace
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  POADAVKY: vzdlání min. vyšší odborné, odborná zpsobilost dle §110 zákona . 108/2006 Sb. o sociálních slubách, zdravotní zpsobilost, trestní bezúhonnostPOPIS PRÁCE: PP na dobu uritou 1 rok, zástup za RD, vhodné i pro absolventyZAMSTNAVATEL NABÍZÍ: výše platu dle praxe v oboru, osobní ohodnocení, zamstnanecké benefity, 25 dn ádné dovolené, píspvek na závodní stravování, píspvek na penzijní pipojištní nebo rekreaci ve výši 6.000,- K, odmny, dodatková dovolená 5 dnKONTAKT: Preisová Marcela Mgr., tel.: 515 143 014, e-mail: V pípad zájmu zašlete do 20.4.2021 ádost se strukturovaným profesním ivotopisem, kvalifikaními doklady a prohlášením o souhlasu s pouitím a zpracováním osobních údaj pro úely výbrového ízení v souladu se zák. . 101/2000 Sb. na  uvedenou e-mailovou adresu...

 • Company Armáda spásy v České republice, z.s. in Prace
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Základní popis práce:- sociální práce s mui a enami staršími 18 - ti let, kteí se ocitli v nepíznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení- pímá práce s uivateli v pirozeném prostedí uivatele. - pijímání zájemc do sociální sluby, poskytování základního poradenství, sestavování a ukonování smluv o poskytnutí sociální sluby, individuální plánování, depistáe - sociální práce s jednotlivci v oblastech, které uivatele pivedly do nepíznivé sociální situace: dluhy, nepíznivý zdravotní stav, nedostupnost vhodné sluby, závislosti apod.- innosti s tím spojené, nap. podpora s vyizováním doklad, sociálních dávek, dchod, podpora pi hledání a udrení si zamstnání, podpora pi kontaktu s rodinou, komunikace a doprovody uivatel s návaznými institucemi a subjekty (úady, lékai, sociální sluby, kurátoi a...

 • Company Armáda spásy v České republice, z.s. in Prace
  10.04.2021 Updated on: 10.04.2021

  Základní popis práce:- sociální práce s mui a enami staršími 18 - ti let, kteí se ocitli v nepíznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení- pímá práce s uivateli v pirozeném prostedí uivatele. - pijímání zájemc do sociální sluby, poskytování základního poradenství, sestavování a ukonování smluv o poskytnutí sociální sluby, individuální plánování, depistáe - sociální práce s jednotlivci v oblastech, které uivatele pivedly do nepíznivé sociální situace: dluhy, nepíznivý zdravotní stav, nedostupnost vhodné sluby, závislosti apod.- innosti s tím spojené, nap. podpora s vyizováním doklad, sociálních dávek, dchod, podpora pi hledání a udrení si zamstnání, podpora pi kontaktu s rodinou, komunikace a doprovody uivatel s návaznými institucemi a subjekty (úady, lékai, sociální sluby, kurátoi a...

 • Company Úřad práce České republiky in Misto
  09.04.2021

  Generální editel Úadu práce eské republiky, jako sluební orgán, píslušný podle § 10 odst. 1 písm. f) zákona . 234/2014 Sb., o státní slub (dále jen "zákon"), vyhlašuje 1. kolo výbrového ízení na sluební místo: Vedoucí oddlení nepojistných sociálních dávek Odboru Kontaktního pracovišt v Roudnici nad Labem Krajské poboky Úadu práce R v Ústí nad Labem, ID 11010408, v oborech sluby "Nepojistné sociální dávkové systémy" a "Sociální sluby, sociální práce, sociáln-právní ochrana dtí a rodinná politika".Místem výkonu sluby je Roudnice nad Labem.Sluba na tomto sluebním míst bude vykonávána ve sluebním pomru na dobu neuritou. Pedpokládaným dnem nástupu na sluební místo je 1. ervna 2021.Sluební místo je zaazeno podle Pílohy . 1 k zákonu o státní slub do 11. platové tídy.Hlavní popis innosti vykonávan...

 • Company Město Roudnice nad Labem in Prace
  09.04.2021

  Pracovní pomr na dobu ur. po dobu pracovní neschopnosti a následné mateské a rodiovské dovolené.Poadované vzdlání - ukonené vzdlání VOŠ nebo VŠ v sociální oblasti - kvalifikaní zpsobilost dle § 110 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách ve znní pozdjších pedpis. Náplní práce bude agenda dohod o výkonu pstounské pée a terénní práce OSPOD. Poadavek na idiský prkaz skupiny B. Zpsob prvního kontaktu:e-mailem- telefonicky....

 • Company Vysočinské nemocnice s.r.o. in Humpolec
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  Nápl práce: práce v zaízení následné pée, sociální práce s pacienty, rodinami a píslušnými úady, vedení dchodové pokladny, pomoc pi uplatování práv a oprávnných zájm pacienta, administrativní innost, koordinace se zdravotním týmem a lékai, Poadujeme: odbornou zpsobilost dle zákona .108/2006Sb., altruismus empatii a lidský pístup, zkušenosti na obdobné pozici výhodou, samostatnost i schopnost práce v týmu, kreativita, samostatnost, spolehlivost, bezúhonnost, organizaní a vdí schopnosti.Nabízíme: moderní a dobe vybavené pracovišt, plný úvazek, jednosmný provoz, dotované stravování, 30 dní dovolené, podmínky pro osobní i profesní rozvoj, stabilitu a férové jednání.Pracovišt: Vysoinské nemocnice - Plicní léebna Humpolec, s moným zastoupením v Nemocnici následné pée Humpolec a Lede - Háj.Nástup...

 • Company Emin zámek, příspěvková organizace in Other
  09.04.2021 Updated on: 09.04.2021

  vzdlání dle zák. 108/2006,  praxe v sociální oblasti výhodou, zajištní sociální agendy klient, sociální šetení, ešení sociáln právních záleitostí, sociáln -právní poradenství, analytická, metodická a komplexní innost v sociální oblasti, znalost zákon pro sociální oblast a orietntaci v nich, doprava vlastní, P.-B výhodou, PC uivatelsky,  ovená kopie vzdlání, ivotopis, potrvzení o dosavadní praxi, TR - výpis ne starší 3 ms., lék. potvrzení o schopnosti výkonu profese/na adresu Šanov 275 do 31.1.2021...

 • Company Péče o duševní zdraví, z.s. in Dobre
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  Pracovní pomr na dobu neuritou, jednosmnný provoz. Pozice je vhodná i pro absolventy/absolventky.Popis pracovní pozice: práce metodami case management a psychosociální rehabilitace pro podporu zotavení lidí s dlouhodobou duševní nemocí, jako je schizofrenie nebo afektivní poruchy; individuální práce s klientem ambulantní nebo terénní formou; práce v týmu, s klienty ve vánjším stavu pracuje více lidí souasn; práce s rodinou klienta a dalšími lidmi a subjekty (úady, zamstnavatelé, lékai, pátelé, sousedé); vedení skupinových aktivit, nácvik dovedností klient. Poadavky: vzdlání VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce a sociální pedagogiky, sociální a humanitární práce, sociáln právní innosti, charitní a sociální innosti; idiský prkaz sk. B; trestní bezúhonnost; sociální cítní, empatie, respektující...

 • Company Spokojený domov, o.p.s. in Dobre
  03.04.2021 Updated on: 04.04.2021

  - innost v souladu se zákonem . 108/2006 Sb., o sociálních slubách v platném znní- samostatné zajišování a vedení agendy týkající se realizace sociálních slueb- aktivní podílení se na vytváení nových metodik- monitoring pípadné poteby sociálních slueb v daném regionu - práce v terénu- poskytování sociálního poradenství- systematické vedení pracovník z oblasti pímé pée, úast na poradách, školení, odborných semináích aj.Poadujeme: VŠ/VOŠ vzdlání dle zákona o soc. slubách . 108/2006 Sb.- pozitivní pístup k seniorm i k lidem kolem sebe- schopnost vést a motivovat kolektiv spolupracovník - dobré kumunikaní dovednosti- empatickou, vstícnou a vyrovnanou osobnost- výpis z rejtíku trest- idiský prkaz sk.B- uivatelskou znalost práce na PC - zejména MS OfficeNabízíme: monost seberealizace- stravenky-...

 • Company Sociální služby pro seniory Olomouc, příspěvková organizace in Olomouc
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  Pracovišt: Zikova 14, Olomouc. Nástup ihned. Dohoda o pracovní innosti, dohoda o provedení práce.Poadavky na výkon funkce:- vzdlání v souladu s § 116 odst. 5  zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách- zdravotní zpsobilost a trestní bezúhonnost- zodpovdné a spolehlivé jednání, dochvilnost, komunikativnost- dohoda o provedení práce, dohoda o pracovní innosti- pouze soboty, nedle a svátky - hrubá mzda  150,- K /hodivotopisy posílejte na adresu:Sociální sluby pro seniory Olomouc, píspvková organizace, personální oddleníZikova 618/14770 10  Olomouc                                                           e- mail: , tel. 585 757 089...

 • Company Město Zábřeh in Misto
  02.04.2021 Updated on: 03.04.2021

  Jedná se o pracovní pomr úedníka na dobu uritou, 11. platová tída dle naízení vlády . 341/2017 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných slubách a správ, v platném znní a naízení vlády . 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veejných slubách a správ, v platném znní.Termín nástupu: kvten 2021, pípadn dle dohody.Pedpoklady pro podání pihlášky:- splnní pedpoklad podle § 4 zákona o úednících ÚSC a § 110 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, v platném znní- ukonené minimáln vyšší odborné vzdlání sociálního smruPoadavky pro podání pihlášky:- znalost právních norem nutných k výkonu povolání sociálního pracovníka, zejména zákona . 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí, zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, zákona . 128/2000 Sb., o obcích, 89/2012 Sb., obanský zákoník (ást týkají...

 • Company Město Zábřeh in Misto
  02.04.2021 Updated on: 03.04.2021

  Jedná se o pracovní pomr úedníka na dobu neuritou, 11. platová tída dle naízení vlády . 341/2017 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných slubách a správ, v platném znní a naízení vlády . 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veejných slubách a správ, v platném znní.Termín nástupu: ervenec 2021, pípadn dle dohodyPedpoklady pro podání pihlášky:- splnní pedpoklad podle § 4 zákona o úednících ÚSC a § 110 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, v platném znní- ukonené minimáln vyšší odborné vzdlání sociálního smruPoadavky pro podání pihlášky:- znalost právních norem nutných k výkonu povolání sociálního pracovníka, zejména zákona . 359/1999 Sb., o sociáln-právní ochran dtí, zákon . 218/2003 Sb., o soudnictví ve vcech mládee, zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, zákona . 128/2000 ...

 • Company Oblastní charita Most in Pátek
  02.04.2021 Updated on: 05.04.2021

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-ICE - SOCIÁLN AKTIVIZANÍ SLUBY PRO RODINY S DTMI- pracovní pomr na dobu uritou s moností prodlouení PSPoadujeme vzdlání dle zákona 108/2006 Sb. o sociálních slubách (VOŠ sociální zamení, pípadn Kurz pracovníka v sociálních slubách), píjemné vystupování, komunikativnost, pelivost, dslednost, kladný vztah k dtem, dobrý písemný projev, orientace v systému dávek ÚP (nezamstnanost, hmotná nouze, státní sociální podpora, dávky pro osoby se zdravotním postiením, dávky v nezamstnanosti). Pracovní nápl: - pomoc rodinám v nepíznivých situacích - ešení problém rodin s dtmi, hledání zamstnání, bydlení, léka, škol, apod. Dále doprovody rodin na úady, instituce, k lékam, do školských zaízení apod. Vedení spisové dokumentace, vypracovávání zpráv o poskytnuté pomoci, vedení statistický...

 • Company Centrum pobytových a terénních sociálních služeb Zbůch in Misto
  02.04.2021 Updated on: 06.04.2021

  místo výkonu práce - Zbch, V Sídlišti 347Poadujeme: - zájem o práci s lidmi se zdravotním postiením, - vstícný pístup ke klientm, - samostatnost, odpovdnost,- okování proti loutence typu B- výpis z rejstíku trestNápl práce: - pímá obsluná pée mobilních i imobilních uivatel, pomoc pi hygien, oblékání, stravování, doprovod uivatel na rehabilitace, na lékaské vyšetení, nácvik jednoduchých denních inností, podpora uivatel v sobstanostiNabízíme:- píspvek na stravování- píspvek na penzijní pipojištní- píspvek na dovolenou (vlastní rekreaní stedisko)- po zkušební dob osobní píplatek, - tvrtletní odmny...

 • Company Rodinné, komunitní a vzdělávací centrum Emcéčko, z.s. in Other
  01.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  Hledáme sociálního pracovníka pro práci s rodinou v rozvodu, rozchodu a s rodii samoiviteli. Poadujeme minimáln vyšší odborné vzdlání sociálního zamení a znalost zákona íslo 359/1999 sb. Zákona o sociáln právní ochran dtí. První kontakt s ivotopisem výhradn emailem....

 • Company ADVAITA, z. ú. in Misto
  01.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  Do Terapeutické komunity ADVAITA hledáme nového kolegu/kolegyni na místo terapeuta pro terapeutickou práci s bývalými uivateli návykových látek, kteí se rozhodli pro dlouhodobou lébu své závislosti.Jedná se o zamstnání na plný úvazek v nepetritém provozu ve dvanáctihodinových smnách, tzn. vetn slueb bhem víkend a svátk. Do nápln práce patí odborná práce s klienty: vedení pípad v rámci individuálního garantství, skupinová terapie, vedení dokumentace, zátové a sportovní aktivity.Nástup moný v ervnu 2021.V souladu se standardy odborné zpsobilosti se výbr pracovník ídí kritérii zejména v oblasti vzdlání, specializovaných výcvik a praxe.Vzdlání: Minimální vzdlání je vyšší odborné, lépe vysokoškolské alespo bakaláské. Oblast vzdlání - zdravotnická (adiktologie), sociální, psychologická, pedagogi...

 • Company Centrum Kociánka in Tábor
  01.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  První kontakt emailem. Poadujeme:- úplné stední vzdlání ukonené maturitou + osvdení o absolvování kurzu pracovníka v sociálních slubách, pop. úplné stední vzdlání s maturitou zamené na sociální oblast a práci- vzdlání pedagogického zamení je výhodou- praxi v sociálních slubách alespo 3 roky- zkušenosti s realizací a organizováním volnoasových aktivit uivatel formou tvoivých inností (dramatická, pohybová, výtvarná, hudební)- aktivní a pozitivní pístup, kreativní myšlení- trplivost, schopnost komunikace s handicapovanými uivateli a jejich rodinami- empatie a zodpovdnost- okování proti hepatitid BPopis pracovní pozice:- pée o osoby s tlesným, mentálním nebo kombinovaným postiením nebo o osoby s poruchou autistického spektra v denním stacionái- sledování poteb uivatel denního stacionáe, pomáhá...

 • Company NADĚJE in Misto
  01.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  Pracovní smlouva se uzavírá na dobu uritou v délce jednoho roku s perspektivou dalšího prodlouení.Místo výkonu práce: Písek. Nápl práce: - výkon práce sociálního pracovníka dle zákona . 108/2006 Sb. o sociálních slubách, konkrétn sociáln aktivizaní sluby pro rodiny s dtmi § 65. Sanace rodiny. Pomáháme rodinám stabilizovat se v nároné ivotní situaci. Nejastjší oblast pomoci je bytová i finanní nouze, ale také pée o dti, jejich výchova a vzdlávání. Jedná se o práci v terénu i v ambulanci. Kvalifikace: dokonené (nebo ped dokonením) vzdlání odpovídající zákonu o sociálních slubách . 108/2006 Sb. § 109 - VŠ nebo VOŠ sociální práce, sociální pedagogika, pedagogika volného asu, apod.Poadujeme znalost práce na PC, komunikativnost, empatii, píjemné vystupování.Nabízíme: 5 týdn dovolené, stravenky, ...

 • Company NADĚJE in Misto
  01.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  Pracovní smlouva se uzavírá na dobu uritou v délce jednoho roku s perspektivou dalšího prodlouení. Po zapracování monost navýšení osobního ohodnocení.Místo výkonu práce: Písek. Nápl práce: - Hledáme pracovníka, který se bude podílet na aktualizaci metodik dle aktuálních standard kvality sociálních slueb dle vyhlášky MPSV . 505/2006 Sb. Bude úzce spolupracovat s vedoucí poboky na svených úkolech a dalšími kolegy v jednotlivých slubách. Orientace v ambulantních, terénních i pobytových slubách je velkou výhodou. Dále se bude podílet na chodu sociáln aktivizaní sluby pro rodiny s dtmi v pímé péi. Jedná se o výkon práce sociálního pracovníka dle zákona . 108/2006 Sb. o sociálních slubách. Pomáháme rodinám stabilizovat se v jejich nároné ivotní situaci. Nejastjší oblast pomoci je bytová i finan...

 • Company Nová Šance, z.s. in Misto
  01.04.2021 Updated on: 03.04.2021

  Místo výkonu práce: Šilheovice 453, 711 00 Ostrava - Hrušov1. kontakt e-mailem. Strukturovaný ivotopis zašlete na uvedený e-mail. Poadavky: Kurz pracovníka v sociálních slubách (monost absolvování v prbhu pracovního pomru), idiský prkaz B - aktivní idi. Práce v Azylovém dom na pozici pracovník v sociálních slubách. Práce v nepetritém provozu 12 hod. smny (2 denní, 2 noní, 4 dny volno). Bezúhonnost, pracovitost, empatie.Benefity: stravenky, sick day, úast na firemních akcích, vzdlávání...

 • Company CSS Emausy s.r.o.. in Dobre
  01.04.2021 Updated on: 03.04.2021

  Poadujeme: - SŠ/VOŠ/VŠ vzdlání v oboru sociální práce, pedagogika, ergoterapie, apod.- uivatelská znalost práce na PC- zpsobilost k právním úkonm, bezúhonnost- znalosti a praxe v oblasti sociálních slueb výhodou- dobré vyjadovací a komunikaní dovednosti- schopnost empatie a sociálního cítní- kreativitu, manuální zrunost, trplivostPopis innosti:- individuální a skupinové aktivizaní innosti se seniory (p. rukodlné aktivity, aktivity podporující pohybové schopnosti, píprava a realizace kulturních akcí)- kreativní innost s klienty- vedení píslušné dokumentaceNabízíme:- spolupráce na DPP/DP- pracovišt na Dobré Vod u eských Budjovicivotopisy zasílejte e-mailem na adresu              ...

 • Company Domov důchodců Dobrá Voda in Dobre
  01.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  Poadavky:• vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdlání v oborech uvedených v § 110 odstavci 4 písmenech a) a b) zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, podmínkou• znalost zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, a standard sociálních slueb podmínkou• praxe v sociálních slubách Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním reimem velkou výhodou• práce na PC (všeobecná znalost + Microsoft Office, Microsoft Outlook)• pelivost, spolehlivost, empatický pístup, dobré komunikaní schopnosti, aktivní pístup• idiský prkaz skupiny B, aktivní idiPlat:• platové ohodnocení 36 690 K/msíc + monost osobního píplatku po zkušební dobBenefity:• píspvek na stravování• píspvek na penzijní pipojištníNástup:• dle dohodyKontakt:• manaer lidských zdroj Mgr. Jakub Rika – tel.: 775 724 267Pihláška do výbrového ízen...

 • Company Armáda spásy v České republice, z.s. in Borek
  01.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  Poadujeme: zralou osobnost, organizaní a komunikaní dovednosti, znalost základ práce na PC, istý trestní rejstík, respektování kesanských princip práce Armády spásy, vzdlání v oboru (min. VOŠ), doloitelná praxe v pomáhajících organizacích na profesionální nebo dobrovolnické báziNápl práce:podpora osob ohroených sociálním vylouením v rámci registrované sociální sluby azylový dmPracovišt: Centrum sociálních slueb Josefa Korbela, Mlýnská 25, Brno Nástupní mzda: 26.200,- K, mzdové rozptí do 35.000,-K, stravenky dle potu odpracovaných smn, 5  týdn dovolené, po 12 msících další píplatky dle jednotlivých kritérií.Pracovní podmínky:Pracovní smlouva na dobu uritou, 37,5hod/týdn, úvazek 1,0 nesmnný provozPedpokládaný nástup: 01. 05. 2021 Strukturovaný ivotopis zasílejte elektronicky na e-mail: a v ...

 • Company Linnet eu s.r.o. in Prace
  01.04.2021 Updated on: 02.04.2021

  Pracovní pomr na dobu neuritou, jednosmnný provoz. Nástup moný ihned. Mzda 20 000,- K msín + 6 000,- K msín (osobní ohodnocení).Nápl práce: odpovdnost za provoz sluby po stránce odborné, metodické; jednání se zájemci o slubu (sociální šetení) i se stávajícími klienty; sociální poradenství klientm - pop. rodinným píslušníkm; plánování prbhu poskytování sociální sluby vetn jejího hodnocení; jednání s vedoucími pracovníky: sociálních odbor mstských úad, peovatelských slueb, pobytových zaízení pro seniory s ástenou i nepetritou peovatelskou slubou.Poadavky: vzdlání dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních slubách - VOŠ, VŠ v oblasti sociální práce; praxe se sociální agendou výhodou; znalost práce s PC; komunikativnost; empatický a pozitivní pístup ke starým a nemocným obanm, reprezentativní vystup...

 • Company Domov pro seniory Chýnov in Dobre
  01.04.2021 Updated on: 03.04.2021

  Poadavky: vysokoškolské nebo vyšší odborné vzdlání v oborech uvedených v § 110 odstavci 4 písmenech a) a b) zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, podmínkou, znalost zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, a standard sociálních slueb podmínkou, praxe v sociálních slubách Domov pro seniory nebo Domov se zvláštním reimem velkou výhodou, práce na PC (všeobecná znalost + Microsoft Office, Microsoft Outlook), pelivost, spolehlivost, empatický pístup, dobré komunikaní schopnosti, aktivní pístup, idiský prkaz skupiny B, aktivní idi.Plat: 10. platová tída (dle naízení vlády . 341/2017 Sb., o platových pomrech zamstnanc ve veejných slubách a správ, ve znní pozdjších pedpis) + monost osobního ohodnocení po zkušební dob.Pihláškou do výbrového ízení je osobní doruení ivotopisu  Bc. Han Mchu...

 • Company Město Sokolov in Prace
  01.04.2021 Updated on: 03.04.2021

  Druh práce: výkon sociáln-právní ochrany dtí v souladu se zákonem . 359/1999 Sb., pedevším ochrana práva dítte na pirozený vývoj a na ádnou výchovu, ochrana oprávnných zájm dítte, psobení k obnovní narušených funkcí rodiny. Poskytování sociáln právního poradenství. Terénní sociální práce, kolizní opatrovnictví. Vyhodnocování situace rodiny a vytváení individuálního plánu ochrany dítte.Poadavky na uchazee a postup pro pihlášení do výbrového ízení jsou uvedeny v píloze e-mailu, na v ásti Volná pracovní místa MÚ Sokolov a na úední desce Mstského úadu Sokolov.Termín pro podávání pihlášek: 08.04.2021....

 • Company Centrum sociálních služeb,příspěvková organizace in Brno
  01.04.2021 Updated on: 03.04.2021

  Charakteristika pozice:Pro nov vznikající zaízení (Domov pro osoby se zdravotním postiením na adrese Mostecká, Brno, dále DOZP) hledáme pozici pracovník v sociálních slubách - základní výchovná nepedagogická innost, dále zvn. Pracovník v sociálních slubách -zvn udruje a rozvíjí schopnosti, dovednosti uivatel s postiením vetn jejich specifických poteb pi poskytování sociální sluby v DOZP, dle zákona .108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znní pozdjších pedpis. Cílovou skupinu tvoí osoby s duševním onemocnním, s tlesným a mentálním postiením, jejich situace vyaduje pravidelnou 24 hodinou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Zaízení bude malokapacitní s 15 lky.Poadavky k výbrovému ízení:"    vzdlání ukonené VL nebo maturitou v oboru sociálním nebo absolvovaný kurz pro                     výko...

 • Company Centrum sociálních služeb,příspěvková organizace in Brno
  01.04.2021 Updated on: 03.04.2021

  Charakteristika pozice:Pro nov vznikající zaízení (Domov pro osoby se zdravotním postiením na adrese Mostecká, Brno) hledáme pozici pracovník v sociálních slubách - pímá obsluná pée. Pracovní náplní je zajištní pímé obsluné pée v sociální slub domov pro osoby se zdravotním postiením s cílovou skupinou osob s dušením onemocnním,  s mentálním a tlesným postiením. Bude se jednat o osoby ,  jejich situace vyaduje pravidelnou 24 hodinou pomoc a podporu jiné fyzické osoby. Zaízení bude malokapacitní s 15 lky.Pracovník osobn provádí innosti spojené s pímou péí o uivatele, poskytnutí rady, podpory i pomoc s jednotlivými úkony pée. Poadavky k výbrovému ízení:"    vzdlání ukonené VL nebo maturitou v oboru sociálním nebo absolvovaný kurz pro výkon pracovní pozice - pracovník v sociálních slubách"    ...

 • Company Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov in Prace
  31.03.2021 Updated on: 31.03.2021

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK- PRACOVNICERIAPS Trutnov pijme do svého rozvíjejícího se  týmu sociální pracovníky, jiné odborné i  zdravotnické pracovníky pro novou slubu - telefonická  krizová pomoc. Obsahem pozice  je práce s klienty ( po telefonu ), kteí se dostali do nepíznivé sociální situace. Provoz je nepetritý v reimu 24/7/365, tj. je teba poítat  s prací v noci, o víkendech i svátcích.  Podmínky: odpovídající vzdlání dle zákona 108/2006 Sb. i  96/2004 Sb., ev. 95/2004 Sb.   Výhodou kurz krizové intervence a telefonické krizové intervence. Nástup moný: 4.1. 2021 Monost práce na HPP, ev. DPP a DP.Platové podmínky dle 341/2017 Sb., resp.  dle vzdlání a praxe 10.-12. tída, ( rozptí tarif 24300 - 41850 ), osobní ohodnocení dle výsledk po 3 msícíchDalší benefity: stravenky, podpora vzdlávání dle IV...

 • Company Senior dům Beránek s.r.o. in Other
  27.03.2021 Updated on: 27.03.2021

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - PRACOVNICEVŠ, VOŠ. vzdlání odpovídající sociální oblasti dle zák. . 108 zák. o sociálních slubách, orientace ve standardech kvality pée, znalost programu CYGNUSNabízíme dotované stravování....

 • Company Aufori, o.p.s. in Hronov
  27.03.2021 Updated on: 28.03.2021

  Spolenost Aufori, o.p.s. hledá sociálního pracovníka/sociální pracovnici do programu podpory rodiny na Náchodsku, kde pomáhá rodinám s nezletilými dtmi pekonávat problémy se školou a plnním školních povinností, které jsou zpsobeny chudobou a které nezvládají ešit vlastními silami. Sociální pracovník je koordinátorem práce s ohroenou rodinou, se kterou pracuje nejastji pímo v její domácnosti; rodin pomáhá ešit problémy, které se nejastji týkají pée o dti, jejich výchovy, trávení volného asu, povinné školní docházky, hospodaení, pée o domácnost a další; velmi úzce spolupracuje s pracovníky oddlení sociáln právní ochrany dtí, školami a dalšími zainteresovanými institucemi.Pracovní pomr na dobu uritou (do 28.2.2022) s moností prodlouení, zkrácený pracovní úvazek na 20 hod. týdn. Pozice je vhod...

 • Company Obecně prospěšná společnost DLAŇ ŽIVOTU in Misto
  27.03.2021 Updated on: 28.03.2021

  Místo výkonu práce: Azylový dm pro thotné eny v tísni, Hamry 107, 539 01 Hlinsko NÁPL PRÁCE: sociální práce s klientkami azylového domu, týmová práce; více na , Pracovní úvazek: DPP - pedevším noní Poadujeme: odborná zpsobilost dle zákona . 108/2006 Sb. § 116 (zpravidla akreditovaný kvalif. kurz),loajalita se zásadami poskytované sociální sluby, schopnost motivovat a aktivizovat klientky v souladu se zásadami poskytované sluby, schopnost týmové spolupráce, zkušenosti s prací v sociální oblasti výhodou, schopnost ešit mezilidské konflikty, samostatnost, trestní a morální bezúhonnost, zdravotní zpsobilostStrukturovaný ivotopis a motivaní dopis (mot. dopis v délce max. 1000 znak bez mezer), zasílejte pouze elektronicky (jako dv samostatné pílohy emailu) na email: Do pedmtu e-mailu uvete heslo...

 • Company Centrum sociálních služeb a pomoci Chrudim in Misto
  25.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  Místo výkonu práce:  Chrudim Poadujeme:-odborná kvalifikace dle zákona . 108/2006 Sb. § 116 odst. 5 výhodou-samostatnost, loajalita, komunikativnost (umní jednat s lidmi);-diskrétnost, spolehlivost, odolnost vi stresu;-trestní a obanská bezúhonnost, zdravotní zpsobilost-praxe v oboru výhodou, P výhodouNabízíme:-práci v píjemném kolektivu-stabilní zázemí organizacePracovní doba: 19:00 - 7:00 hod. Pracovní nápl: Poskytování úkon peovatelské sluby na domech s peovatelskou slubou - pomoc pi zvládání bných úkon pée o vlastní osobu, poskytnutí stravy, nebo pomoc pi zajištní stravy, pomoc pi zajištní chodu domácnosti.První kontakt uite prosím na výše uvedeném telefonním ísle Po-Pá 7.00 - 15.00 hod., na e-mailové adrese nebo pímo na provozovn Soukenická .p. 158, Chrudim II Po-Pá 7.00 - 15.00 hod....

 • Company Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy Kadaň in Misto
  25.03.2021 Updated on: 27.03.2021

  V pípad zájmu zaslat strukturovaný ivotopis na email: Místo výkonu práce - Sociální centrum - SAS; Chomutovská 206, 431 51 Klášterec nad OhíPoadujeme - vyšší odborné nebo vysokoškolské v oborech zamených na sociální práci, sociální pedagogiku,sociální péi, sociáln právní innostNabízíme - práci v pátelské atmosfée malého týmu, zajímavou samostatnou práci s klienty, píleitost k dalšímu vzdlávání a osobnostnímu rstuZamstnanecké výhody: 5 týdn dovolenéPracovní pomr na dobu uritou s moností na dobu neuritou....

 • Company Domov pro seniory Havlíčkův Brod, příspěvková organizace in Dobre
  25.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  - min. VOŠ sociálního smru (dle zákona . 108/2006 Sb. v platném znní), dobrá znalost obecn závazných pedpis na úseku sociálních slueb vetn standard kvality, dobré vyjadovací schopnosti, komunikativnost se schopností empatie a schopností v klidu ešit konfliktní situace, vstícnost, trplivost, diskrétnost, schopnost samostatné i týmové práce, výhodou zkušenosti s administrativní prací- vedení seznamu adatel o slubu a jeho aktualizace, provádní sociálních šetení u adatel, vedení spisové sluby, zajišování zásobování organizace kanceláskými potebami a jiným spotebním zboím, vedení skladu OOP a majetkové evidence, asistentka editele- zástup po dobu mateské a rodiovské dovolenéPihlášku, strukturovaný ivotopis a estné prohlášení o trestní bezúhonnosti zaslat do 26.3.2021.Osobní kontakt moný po pedc...

 • Company Městská charita Plzeň in Vítaná
  25.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  Poloviní úvazek (výše mzdy je uvedena pro plný úvazek)Základní vzdlání + peovatelský kurz (kvalifikace dle zák. . 108). praxe vítánaPracovní doba - vtšinou ranní smny (obas víkend)...

 • Company Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. in Nymburk
  25.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  Spolenost poskytuje sociální sluby zdravotn postieným obanm a seniorm, kteí nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další ivotní poteby. Poskytujeme peovatelskou slubu, denní stacioná, odlehovací slubu a osobní asistenci. Sluby jsou poskytovány v domácnosti klienta, ale také i v našich zaízeních. Psobíme na celém okrese Nymburk.Znalost poskytovaných slueb: peovatelská sluba, denní stacioná, odlehovací sluba, osobní asistence; trestní bezúhonnost, idiský prkaz sk. B (aktivní idi), komunikaní dovednosti s cílovou skupinou senior, odolnost a samostatnost pi krizových situacích, zdravotní zpsobilost a odbornou zpsobilost dle § 110 odst. 4 zákona . 108/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Pijetí principu celoivotního vzdlávání.Garantujeme:ádné zaškolení a zauení: spolenost má ...

 • Company PAMPELIŠKA, o.p.s. in Dobre
  25.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  Podmínky pro pijetí: min. SOŠ s maturitou, ovládání alespo jednoho hudebního nástroje (nejlépe el. kláves), dobrý hlasový rozsah (zpv), zodpovdnost, práce v týmu, istý trestní rejstík, píjemné vystupování, kladný vztah k seniorm, flexibilita, spolehlivost, odolnost vi stresu, komunikativnost, kurz pro pracovníky v pímé obsluné péi výhodou nikoliv podmínkou. Benefity: zauení, dobré zázemí, stravovací bonusy, monost ubytování, práce v kolektivu, jiné zamstnanecké bonusy. Nápl práce: pée o klienty a jejich volnoasovou aktivitu.První kontakt telefonicky nebo emailem!...

 • Company Centrum sociálních a zdravotních služeb Poděbrady o.p.s. in Nymburk
  25.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  Spolenost poskytuje sociální sluby zdravotn postieným obanm a seniorm, kteí nejsou schopni si sami obstarat nutné práce v domácnosti a další ivotní poteby. Poskytujeme peovatelskou slubu, denní stacioná, odlehovací slubu a osobní asistenci. Sluby jsou poskytovány v domácnosti klienta, ale také i v našich zaízeních. Psobíme na celém okrese Nymburk.Znalost poskytovaných slueb: peovatelská sluba, denní stacioná, odlehovací sluba, osobní asistence; trestní bezúhonnost, idiský prkaz sk. B (aktivní idi), komunikaní dovednosti s cílovou skupinou senior, odolnost a samostatnost pi krizových situacích, zdravotní zpsobilost a odbornou zpsobilost dle § 110 odst. 4 zákona . 108/2006 Sb., ve znní pozdjších pedpis. Pijetí principu celoivotního vzdlávání.Garantujeme:ádné zaškolení a zauení: spolenost má ...

 • Company Diakonie ČCE- středisko BETLÉM in Dobre
  25.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  19.3.2021/ Pracovník pímé pée o dti a mladé lidi s mentálním postiením, autismem, pípadn s tlesným postiením - poskytuje klientm péi a podporu potebnou k samostatnjšímu ivotu. Podílí se na nácviku bných inností, podporuje v nácviku pée o domácnost, podporuje komunikaní dovednosti klient a motivuje je k osobnímu rstu. Doprovází klienty na školní výuku i mimo Domov Narnii, na procházky, úastní se výlet a krátkodobých pobyt. Pracovní doba - denní a noní smny od PO do PÁ. Nástup moný od 1. dubna 2021, pop. dle dohody.Poadujeme: minimáln ádn ukonené základní vzdlání, trestní a obanskou bezúhonnost, zdravotní zpsobilost (manipulace s lidmi s omezenou pohyblivostí, práce v noci, vyšší míra emocionální záte), respekt ke kesanským hodnotám, psychickou odolnost, pozitivní vztah k lidem s handicapem....

 • Company Levitovo centrum následné péče in Other
  25.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  Kontakt:  Festová Marie, tel.: 493 586 305 ( PO- PÁ 7:00-14:00hod.), e-mail: , pípadn osobn od 7:00 do 14:00 hodinPoadujeme: - vzdlání  minimáln Bc.,Mgr. se zamením na sociální práciZamstnanecké výhody: - 25 dn dovolené, píspvek na penzijní pipojištní, ti dny zdravotního volnaPozice je vhodná i pro absolventy a osoby zdravotn znevýhodnné....

 • Company Charita Valašské Meziříčí in Hranice
  25.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  Co Vás u nás eká:o stanete se našim klíovým zamstnancem pro sociální práci s dtmi a mládeí o budete naše klienty podporovat pi ešení jejich nepíznivé ivotní situaceo budete je motivovat ke spolupráci s odborníky, kteí jim mohou v jejich situaci pomocio zapojíte se do pípravy jednotlivých volnoasových aktivit a preventivních program o poadujeme  vzdlání v sociální oblasti v oborech splujících zákonné poadavky pro výkon práce sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních slubách (vysokoškolské nebo  vyšší odborné vzdlání dle Zákona o sociálních slubách 108/200 Sb. výhodou)o výhodou bude velká motivace pro práci se sociáln ohroenými dtmi a mládeío poadujeme vlastnosti jako samostatnost, schopnost udret nastavené hranice, empatický pístup, flexibilitu, vyjasnný postoj k návykovým látkám a...

 • Company Charita Valašské Meziříčí in Hranice
  25.03.2021 Updated on: 26.03.2021

  Co Vás u nás eká:o stanete se našim klíovým zamstnancem pro sociální práci s dtmi a mládeí v novém nízkoprahovém klubuo budete naše klienty podporovat pi ešení jejich nepíznivé ivotní situaceo budete je motivovat ke spolupráci s odborníky, kteí jim mohou v jejich situaci pomocio zapojíte se do pípravy jednotlivých volnoasových aktivit a preventivních program o uplatníte své vzdlání v sociální oblasti v oborech splujících zákonné poadavky pro výkon práce sociálního pracovníka nebo pracovníka v sociálních slubách (vysokoškolské nebo  vyšší odborné vzdlání dle Zákona o sociálních slubách 108/200 Sb. výhodou)o výhodou bude velká motivace pro práci se sociáln ohroenými dtmi a mládeío poadujeme vlastnosti jako samostatnost, schopnost udret nastavené hranice,   empatický pístup, flexibilita, vyja...

 • Company Asociace péče o seniory, z.s. in Misto
  20.03.2021 Updated on: 20.03.2021

  Místo výkonu Pardubice.Práce na HPP nebo DPP.Nápl práce: poradenství, školení a webináe.Poadujeme: praxe s ádostí o píspvek na péi, následném sociálním šetení. Znalost zákona 108/2006 Sb. o sociálních slubách.Práce vhodná pro OZP a OZZ.První kontakt e-mailem - zaslat ivotopis....

 • Company OPEN HOUSE o.p.s. in Bruntal
  20.03.2021 Updated on: 20.03.2021

  místo výkonu práce : Sluby drogové prevence, Dr. E. Beneše 47, BruntálVHODNÉ PRO OSOBYOdpovdné, samostatné, se schopností vést administrativu, dobrý zdravotní stavMINIMÁLNÍ STUPE VZDLÁNÍ (+ obor i zamení)Vysokoškolské, vyšší odborné - splnní pedpoklad pro výkon innosti v sociálních slubách dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách,Výhodou praxe v sociálních slubách.PLATOVÉ PODMÍNKYdle platných mzdových pedpis - hrubá mzda pracovník v sociálních slubách - min. od 24.000,- a osobní píplatek.DALŠÍ POADAVKYtrestní bezúhonnost, odolnost proti stresu, ochota pracovat v odpoledních hodinách, zodpovdnost.Poskytování sociálních slueb cílové skupin (terénn - Harm Reduction, poradenství, zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím, pomoc pi uplatování práv a oprávnných zájm a pi obstaráván...

 • Company FOKUS Semily, z. s. in Prace
  20.03.2021 Updated on: 20.03.2021

  Pijmeme sociálního pracovníka pro slubu terénní sociální rehabilitace, pracovní pomr prozatím na 1 rok s moností prodlouení na dobu neuritou, pedpokládaný nástup 1. 5. 2021, pípadn dle dohody, pracovní doba od 7:30 do 16:00.Poadujeme vzdlání dle Zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, praxi v oboru, znalost práce na PC, idiský prkaz.5 týdn dovolené kontakt: e-mailem, telefonicky...

 • Company Úřad práce České republiky in Misto
  20.03.2021 Updated on: 20.03.2021

  Sluební místo v oborech sluby „Nepojistné sociální dávkové systémy“ a „Sociální sluby, sociální práce, sociáln-právní ochrana dtí a rodinná politika“; sluební pomr na dobu neuritou.Hlavní nápl innosti:provádní cíleného sociálního šetení u osob nacházejících se v nepíznivé sociální situaci, analýz této situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu ešení.Poadavky:ukonené vyšší odborné vzdlání sociálního smru pop. VŠ v sociální oblasti (v oborech vzdlání zamených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociální politiku, sociáln právní innost, charitní a sociální innost, sociální péi, ad.); trestní rejstík bez záznamu; dosaení vku 18 let; plná svéprávnost; obanství R.Nabízíme:5 týdn dovolené; 5 dní indisp...

 • Company Domov pro seniory Kamenec, Slezská Ostrava, příspěvková organizace in Misto
  20.03.2021 Updated on: 20.03.2021

  Místo výkonu práce: Bohumínská 1056/71, Slezská OstravaKontakt emailem - zaslat ivotopis.Poadavky: Odborná zpsobilost pracovníka v sociálních slubách, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, komunikaní dovednosti, schopnost práce v týmu, samostatnost v rozhodování, zodpovdnost.Zástup za nemoc.Zamstnanecké výhody: píspvek na stravování....

 • Company MĚSTO FRÝDLANT in Misto
  20.03.2021 Updated on: 20.03.2021

  Vzdlání:- VOŠ nebo VŠ vzdlání dle poadavk zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubáchNápl práce:- zajištní provozu SSP, vedení pracovník v sociálních slubách- koordinace a zabezpeování peovatelské sluby v SSP a na území msta Frýdlantu- kontrolní, metodická, provozní innost peovatelské sluby- sociální poradenství- tvorba, aktualizace a dohled na dodrování standard peovatelské sluby - dohled na dodrování veškerých zákonných pedpis a naízení zamstnavatele- vypracovávání ádostí o dotace a granty- spolupráce na Komunitním plánu msta Frýdlantu- spolupráce pi zájmové innosti seniorPoadavky:- orientace zejména v právních pedpisech: z. . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, z. . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, z. . 89/2012 Sb., obanský zákoník, vše v platném znní a další- praxe v oboru výhodo...

 • Company " Dětský úsvit ", z. s. in Cheb
  20.03.2021 Updated on: 20.03.2021

  Místo výkonu práce: Kamenná 40, 350 02 Cheb. Pracovní pomr na dobu neuritou. Nástup moný od 1.6.2021 nebo dle dohody. Pracovní úvazek plný nebo zkrácený (20 hod/týdn). Vhodné i pro absolventy. Nápl práce: jedná se o terénní formu práce - doprovázení pstounských rodin (Karlovarský kraj). Poadujeme: schopnost týmové práce, empatie, samostatnost, ochota odborného rstu, flexibilita, kreativita vítána, idiský prkaz sk. B, praxe v sociální oblasti není nutnou podmínkou, znalost práce na PC podmínkou. Nabízíme: mimoádné odmny, dle dohody i home office. Kontakt pro zájemce: telefonicky (volat kadý den 8:00-18:00 h) anebo e-mailem....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters