Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

123 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-50 of 123 results.
 • Company Věra Kosinová in Prace
  19.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Poadujeme: VŠ, VOŠ v oboru sociální práce a v dalších oborech dle §110 zákona . 108/2006 Sb., kladný vztah k cílové skupin uivatel sluby (osoby s mentálním a kombinovaným postiením), trestní bezúhonnost, schopnost práce v týmu, spolehlivost, samostatnost, flexibilita....

 • Company Centrum protidrogové prevence a terapie, o.p.s. in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Nástup ihned nebo dle domluvyProfesní ivotopis a motivaní dopis zasílejte na email: holubova@cppt.cz(do pedmtu uvete "výbrové ízení")K ústnímu pohovoru pozveme e-mailem nebo telefonicky pouze vybrané kandidáty. Vyhrazujeme si právo prodlouit nebo zrušit výbrové ízení, pípadn pracovní pozici doasn neobsadit.Poadujeme:-    Minimáln Vyšší odborné vzdlání v oborech Sociální práce, Adiktologie, Psychologie, Speciální pedagogika (pípadn kurz pracovníka v sociálních slubách i zapoatý, eventuáln zdravotnické vzdlání),-    základní orientace v drogové problematice, respektující pístup k cílové skupin,-    schopnost empatie, sebereflexe a týmové práce,-    uivatelskou znalost práce na PC,-    minimální vk 21 let.Výhodou:- pedchozí praxe s cílovou skupinou- idiský prkaz skupiny BNabízíme:-    Pímou p...

 • Company Charita Most in Dobre
  17.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  Strukturované ivotopisy vetn motivaního dopisu zasílejte Kristianu Drapákovivedoucímu stediska SpS CHM, na e-mail: drapak@charita-most.cz., nejpozdji do 30. 4. 2023.Vybraní uchazei budou pozváni k ústnímu pohovoru.Na pihlášky nesplující nkterý z poadavk nebudeme reflektovat. Organizace si vyhrazuje právo vyhlásit nové výbrové ízení v pípad, e nevybere vhodného kandidáta.Specifické poadavky: - Odpovídající kvalifikace pro výkon innosti sociálního pracovníka podle zákona o sociálních slubách . 108/2006 Sb. - vzdlání v sociální oblasti (diplomovaný specialista i vysokoškolské v dané oblasti dle zákona .108/2006 Sb.- Trestní bezúhonnost- Zdravotní zpsobilost Obecné pedpoklady: - Dobré komunikaní dovednosti a osobnostní pedpoklady pro práci s cílovou skupinou sluby- Zkušenost s prací v sociální...

 • Company NADĚJE in Prace
  17.03.2023 Updated on: 20.03.2023

  Nástup moný od 1.5.2023 nebo dohodou. pracovní smlouva na dobu uritou s moností prodlouení.Popis pracovní pozice: -pímá práce s dtmi a mladými lidmi ve vku od 7 do 21 let-intervenní innost s klienty, cílené zapojování volnoasových aktivit, preventivních aktivit, -poskytování sociálního poradenství -vedení záznam o sociální práci, individuální plánování s klienty-materiáln technické zajištní chodu sluby -vytváení metodik, preventivních a dalších program atd.Poadujeme: -vzdlání min. VOŠ dle § 110 Zákona o soc. slubách . 108/2006 Sb.-trestní bezúhonnost, zdravotní zpsobilost -komunikativnost, orientace na práci s dtmi a mladými dosplými-schopnost pracovat samostatn i v týmu, koncepní myšlení a organizaní schopnosti-praxe výhodou Nabízíme:  -práci na plný úvazek s moností úvazku zkrácenéhosmlo...

 • Company Městský ústav sociálních služeb Strakonice in Dobre
  12.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  editelka Mstského ústavu sociálních slueb Strakonice v souladu se zákonem . 262/2006 Sb., zákoníkem práce, v platném znní vyhlašuje výbrové ízení na obsazení pracovní pozice Sociální pracovník/pracovnice - Azylového domu a NoclehárnyPedpokládaný termín nástupu: 1. 7. 2023 - pípadn dohodouPracovní pomr na dobu uritou, se zkušební dobou v délce 3 msíc, na plný pracovní úvazek, provoz nepetritý.Popis pracovní innosti:- innosti pi základním sociálním poradenství, výchovných, vzdlávacích a aktivizaních innostech- pomoc pi zprostedkování kontaktu se spoleenským prostedím a obstarávání osobních záleitostí uivatel slueb- pomoc pi obstarávání zamstnání, ubytování apod.- jednání se správními orgány- zajišování standardní dokumentace- dvousmnný reim v nepetritém provozu- plný pracovní úvazekPOADAVKY:...

 • Company Společnost Podané ruce o.p.s. in Prace
  12.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  pracovišt Kromí - Nízkoprahové zaízení pro dti a mláde - Pracovní nápl: práce se sociáln ohroenými dtmi a mládeí - pímá sociální práce s dtmi a mládeí ve vku 6 - 26 let (individuální i skupinová), a to v ambulantní i terénní form- praxe v oboru výhodou, dle zákona trestní bezúhonnost- Zájemci, zašlete prosím do 19. 3. 2023 strukturovaný ivotopis na e-mailovou adresu: rumanova@podaneruce.cz. Vybraní uchazei budou pozváni k osobnímu pohovoru....

 • Company Portimo, o.p.s. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Hledáme nového kolegu a vedoucího multidisciplinárního týmu, který je realizován pomocí inovativní metody Tým okolo dítte. Tu úspšn do eské republiky pivedlo a aplikovalo Educo (poskytovatel rané pée pro oblast Zlínského kraje). Portimo, o.p.s. je s ?Educo v?kontaktu ji nkolik let a nyní máme unikátní píleitost rozšíit monost Týmu okolo dítte i pro oblast Novomstska a Bysticka od dubna 2023 pomocí projektu MAS Zubí zem. "    Chcete být prodlouenou podporou Rané pée a Sociáln aktivizaních slueb pro rodiny s?dtmi? "    Cítíte se být koordinátorem? "    Rádi zaizujete rzná setkání a umíte motivovat odborné pracovníky k?úasti na projektu? "    Baví vás zkoumat nové postupy práce a aktivn si je osvojovat? Výhodou jsou pedchozí zkušenosti s?podporou rodin s?dtmi se zdravotním postiením nebo s?ro...

 • Company Portimo, o.p.s. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  JAK VYPADÁ PRÁCE U NÁS?Základem práce je podpora a rozvoj dtí a mládee pomocí rozhovor a aktivit nejenom v klubu, ale i v terénu v ulicích Nového Msta na Morav. Dále administrativa spojená s danou sociální slubou, tvorba individuálních plán, organizace a realizace vzdlávacích a volnoasových program. CO OEKÁVÁME?"    Pro pozici pracovník v sociálních slubách: vzdlání dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních slubách (tzn. stední i stední odborné vzdlání sociálního i zdravotního zamení, pípadn absolvovaný kurz Pracovník v sociálních slubách)."    Pro pozici sociální pracovník: vyšší odborné vzdlání v oblasti sociální práce nebo vysokoškolské vzdlání sociálního, pedagogického nebo humanitního smru."    istý trestní rejstík."    Ochotu uit se a dál vzdlávat."    Dleitá je pro nás silná motivace. " ...

 • Company Portimo, o.p.s. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 19.03.2023

  JAK VYPADÁ PRÁCE U NÁS?Základem práce je podpora a rozvoj dtí a mládee pomocí rozhovor a aktivit nejenom v klubu, ale i v terénu v ulicích Nového Msta na Morav. Dále administrativa spojená s danou sociální slubou, tvorba individuálních plán, organizace a realizace vzdlávacích a volnoasových program. CO OEKÁVÁME?"    Pro pozici pracovník v sociálních slubách: vzdlání dle zákona 108/2006 Sb. O sociálních slubách (tzn. stední i stední odborné vzdlání sociálního i zdravotního zamení, pípadn absolvovaný kurz Pracovník v sociálních slubách)."    Pro pozici sociální pracovník: vyšší odborné vzdlání v oblasti sociální práce nebo vysokoškolské vzdlání sociálního, pedagogického nebo humanitního smru."    istý trestní rejstík."    Ochotu uit se a dál vzdlávat."    Dleitá je pro nás silná motivace. " ...

 • Company Úřad práce České republiky in Other
  11.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Pihlášky do výbrového ízení je moné podávat do 24.3.2023. Odkaz na výbrové ízení:https://www.uradprace.cz/web/cz/-/socialni-pracovnik-id-11108159-kop-5-24-03-2023...

 • Company Úřad práce České republiky in Other
  11.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Pihlášky do výbrového ízení je moné podávat do 22.3.2023. Odkaz na výbrové ízení:https://www.uradprace.cz/web/cz/-/vrchni-referent-rada-socialni-pracovnik-kop-4-22-03-2023...

 • Company Oblastní charita Pardubice in Prace
  11.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Oblastní charita Pardubice sociální pracovnice/pracovník - Sluby pro rodiny s dtmi Poadujeme: - odborná zpsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách v souladu s vyhláškou MPSV . 505/2006 Sb. (VOŠ, VŠ v oboru) - výpis z trestního rejstíkuOsobnostní pedpoklady: - ztotonní se s posláním Charity - jednání v souladu s posláním a cílem sluby - odolnost vi psychické záti - schopnost samostatné i týmové práce - vlastní aktivita a tvoivý pístup Nabízíme: - zázemí stabilní organizace - flexibilní pracovní dobu - zajímavou a kreativní práci v sociální oblasti - ohodnocení odpovídající oborovému a regionálnímu standardu - profesní podporu - monost seberealizace a dalšího vzdlávání - pro pracovní úely sluební mobil, vozidlo, poíta/notebook Pedpoklá...

 • Company Pečovatelská služba Města Dvůr Králové nad Labem in Misto
  11.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - PRACOVNICEpro peovatelskou slubuZástup za mateskou a rodiovskou dovolenouDruh práce: jednání se zájemcem, sociální poradenství, píprava smluv o poskytovánípeovatelské sluby, tvorba a vyhodnocování individuálních plánMísto práce: Dvr Králové nad Labem a spádové obceForma spolupráce: pracovní smlouvaÚvazek: 1,0Plat: dle tabulek, 10. platová tída, od 27 430 K do 40 110 + osobní píplatek po zapracováníPracovní doba: pracovní dny, 8 hodin dennTermín nástupu: 1. 5. 2023, nebo jinak dle dohodyPoadavky:. Vzdlání pro pozici sociálního pracovníka dle zákona o sociálních slubách. Znalost legislativy související s nabízenou pozicí. Schopnost samostatné práce, efektivního organizování vlastního asu,konstruktivních jednání, zodpovdnost za výsledky. Vysoká odolnost vi záti i v krizov...

 • Company Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou in Prace
  11.03.2023 Updated on: 17.03.2023

  Kontakt zasláním ivotopisu na e-mail jiri.janecek@rk.hk.caritas.cz.Více informací na www.rychnov.charita.cz.Poadujeme: - Vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdlání podle podmínek stanovených zákonem 108/2006 Sb. O sociálních slubách na pozici sociálního pracovníka- komunikativnost na vysoké úrovni- schopnost samostatné i týmové práce- idiský prkaz sk. B- znalost práce na PC (Word, Excel, Internet)- praxe výhodou, nikoliv nutností.Nápl práce:- sociální pracovník pro cílovou skupinu osoby bez domova- ambulantní i terénní práce.Nabízíme:- kvalitní proškolení a seznámení s cílovou skupinou- pátelské prostedí- smysluplnou práci v neziskové organizaci s 30-ti letou tradicí, jejím zizovatelem je Biskupství královéhradecké- 6 týdn dovolené, zamstnanecké benefity- PP na dobu uritou s moností prodloue...

 • Company Oblastní charita Pardubice in Prace
  11.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Oblastní charita Pardubice sociální pracovnice/pracovník - Sluby pro rodiny s dtmi Poadujeme: - odborná zpsobilost pro výkon povolání sociálního pracovníka dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách v souladu s vyhláškou MPSV . 505/2006 Sb. (VOŠ, VŠ v oboru) - výpis z trestního rejstíkuOsobnostní pedpoklady: - ztotonní se s posláním Charity - jednání v souladu s posláním a cílem sluby - odolnost vi psychické záti - schopnost samostatné i týmové práce - vlastní aktivita a tvoivý pístup Nabízíme: - zázemí stabilní organizace - flexibilní pracovní dobu - zajímavou a kreativní práci v sociální oblasti - ohodnocení odpovídající oborovému a regionálnímu standardu - profesní podporu - monost seberealizace a dalšího vzdlávání - pro pracovní úely sluební mobil, vozidlo, poíta/notebook Pedpoklá...

 • Company Aufori, o.p.s. in Hronov
  11.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Najde se na Náchodsku sociální pracovník? Víte, e "odvánému štstí peje"? Hledáte smysluplnou práci a rádi pomáháte? Sedt celý den na jedné idli, to není nic pro vás? Pak se nám ozvte, hledáme práv vás.V programu podpory ohroených rodin s názvem "Uí (se) celá rodina" pomáháme rodinám s nezletilými dtmi pekonávat problémy s plnním školních povinností, s péí o dti, výchovou a hospodaením, které jsou zpsobeny chudobou a které nezvládají vyešit vlastními silami.Co dlá sociální pracovník v našem programu pro ohroené rodiny: je koordinátorem práce s ohroenou rodinou, se kterou pracuje pímo v její domácnosti; rodin pomáhá ešit problémy, které se nejastji týkají pée o dti, jejich výchovy, trávení volného asu, povinné školní docházky, hospodaení, pée o domácnost a další; velmi úzce spolupracuje s pr...

 • Company Aufori, o.p.s. in Prace
  11.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Pidejte se do našeho týmu terénních sociálních pracovník. Víte, e "odvánému štstí peje"?  Našel/našla jste se v pomáhající profesi, ale jste duší tak trochu dobrodruh? Sedt celý den na jedné idli, to není nic pro vás? Pak se nám ozvte, hledáme práv vás.V Aufori podporujeme sociální fungování a zalenní lidí, kteí ijí v nepíznivých podmínkách. Pomáháme jim pekonat problémy s bydlením, prací a dluhy, které jsou zpsobeny chudobou a které nezvládají vyešit vlastními silami.Co dlá sociální pracovník v našem terénním programu: dojídí za klienty do jejich domácností (pracuje v okrese Náchod); pomáhá klientm ešit problémy, které se týkají nejastji financí, hledání zamstnání, bydlení a dluh, zdraví, komunikací s úady a návaznou sítí slueb; doprovází klienty na úady a další instituce dle poteby, pomá...

 • Company Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace in Prace
  10.03.2023 Updated on: 10.03.2023

  První kontakt: e-mailem, telefonicky (6.30 - 14.30) nebo osobn (Zámecká 57, Sokolnice 8,00 - 13,00 hod.)empatiezdravotní zpsobilostschopnost práce v týmuspolehlivostobanská bezúhonnostvýhodou znalost zákona . 108/2006 o sociálních slubáchZamstnanecké výhody: stravování, poukázky z FKSP...

 • Company Bonanza Vendolí, z.ú. in Other
  10.03.2023 Updated on: 10.03.2023

  POADUJEME: Pro pihlášení do výbrového ízení je podmínkou zaslání strukturovaného ivotopisu, motivaního dopisu a prosté kopie dokumentu o nejvyšším dosaeném vzdlání. Dokumenty zašlete na email: lenka@osbonanza.cz (do pedmtu uvete "Výbrové ízení"). Výbrové ízení probhne formou osobního pohovoru. Uchazei budou vyrozumni prostednictvím e-mailu o ase konání výbrového ízení. Vyhrazujeme si právo neobsadit pracovní pozici v pípad, e uchazei nenaplní oekávání organizace.NABÍZÍME: 25 dní dovolenéKONTAKT: emailem, telefonicky...

 • Company Centrum sociálních služeb,příspěvková organizace in Brno
  10.03.2023 Updated on: 10.03.2023

  Upesujícíinformace7):(poadavky,nápl práceapod.)    Centrum sociálních slueb, píspvková organizace, vyhlašuje výbrové ízení na pozici pracovníka v sociálních slubách pro odlehovací sluby Respit, Vondrákova 7/9, Brno-Bystrc.Oekáváme:    Vzdlání - alespo stední vzdlání s výuním listem, sociálního zamení - výhodou     Absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu pracovníka v sociálních slubách -                výhodou    Zkušenost v práci a komunikaci se seniory a s osobami s chronickým onemocnním a                 zdravotním postiením    Schopnost respektovat individuální zvláštnosti uivatel, cílové skupiny    Schopnost a ochota pracovat v týmu    Schopnost samostatného rozhodování a rychlého jednání v nenadálé situaci    Základní dovednost práce na PCNabízíme:    Pestrou a zodpovdnou práci...

 • Company Most k naději, z.s. in Liberec
  10.03.2023 Updated on: 10.03.2023

  Terénní program sociální prevence vypisuje výbrové ízení na pozici: Terénní pracovníkÚvazek: 1,0 Poet volných míst: 1Nástup: dle dohodyiPracovišt: LiberecNápl práce:Náplní práce je pímá práce s lidmi, kteí jsou ohroeni sociálním vylouením, nebo kteí se do takové situace ji dostali. Terénní pracovník pracuje v pirozeném prostedí klient, pracuje s klienty "na ulici", chodí do squat, apod. Pracovníci programu pomáhají klientm se zlepšením jejich sociální situace (hledání zamstnání, bydlení, ešení finanní situace, …) Poadujeme:- vk min. 21 let- kvalifikace: min. vyuení- kurz pracovníka v sociálních slubách dle zákona . 108/2006 Sb. (kvalifikaní kurz lze doplnit po nástupu do zamstnání)- schopnost komunikace a práce s lidmi- schopnost práce v týmu- základy práce na PC - Windows, MS Office, inte...

 • Company Krajská nemocnice Liberec, a.s. in Liberec
  10.03.2023 Updated on: 10.03.2023

  Pro Centrum psychiatrie Krajské nemocnice Liberec hledáme kolegu/kolegyni na pozici SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE- ZDRAVOTN SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE-    nástup dle dohody,-    jednosmnný provoz - po-pá (7:00-15:30)-    min. SŠ vzdlání - sociální zamení (sociální pracovník),-    odbornost dle zákona 96/2004 par. 43,-    praxe na obdobné pozici výhodou,-    samostatnost, zodpovdnost, trestní bezúhonnostZamstnanecké výhody: podnikové stravování, dovolená navíc, zvýhodnné mobilní tarify, píspvek na ivotní/penzijní pojištní…V pípad Vašeho zájmu zašlete své CV na volnamista@nemlib.cz...

 • Company Středisko sociální prevence Olomouc, příspěvková organizace in Prace
  10.03.2023 Updated on: 10.03.2023

  Nástup moný i dohodou.Popis pracovní pozice: Samostatná pímá sociální práce ambulantní a terénní formou s cílovou skupinou rodiny s dtmi a dti a mláde od 6 do 26 let ohroené spoleensky neádoucími jevy se specializací na podporu uprchlík z Ukrajiny v rámci spolupráce sluby s organizací UNICEF. Stejním úkolem bude terénní sociální práce s ukrajinskými uprchlíky, ale i s eskými rodinami, za úzké spolupráce s Koordinaním týmem integrace UA uprchlík v Olomouckém kraji. Poadavky:kvalifikaní pedpoklady dle §110 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách - pozice sociální pracovník, v platném znní, VŠ vzdlání ukonené minimáln bakaláskou státní zkouškou; znalost zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách a souvisejících pedpis, v platném znní; praxe v terénní sociální práci - výhodou; schopnost p...

 • Company Kolpingovo dílo České republiky z.s. in Prace
  10.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Do Kontaktního a poradenského centra Spektrum, poskytujícího sluby v oblasti harm reduction v okresech ár nad Sázavou a Havlíkv Brod, hledáme nového vedoucího. Vedoucí této sluby povede tým a pti pracovník.Více o poslání a innosti KPC Spektrum naleznete na www.kacko.kolping.cz Co potebujete?"    Schopnost vést tým"    Vzdlání minimáln VOŠ"    Trestní bezúhonnost, vk minimáln 21 let"    idiský prkaz skupiny B"    Základní orientaci v adiktologické problematice, ochotu se vzdlávat"    Dobré komunikaní schopnosti, empatii, kritické myšlení, schopnost samostatné práce i týmového ducha, zodpovdný pístup k práci, schopnost rozhodovat seCo je výhodou? "    Zkušenost s vedením lidí"    Praxe v oboru. Co nabízíme? "    Odpovídající finanní ohodnocení."    Prostor pro seberealizaci pi smysluplné prá...

 • Company FOKUS Liberec o.p.s. in Liberec
  10.03.2023 Updated on: 10.03.2023

  Obecn prospšná spolenost Fokus Liberec, která psobí v Libereckém kraji ji 30 let, hledá do terénní sociální sluby Podpora samostatného bydlení v Liberci pracovníka v sociálních slubách na plný pracovní úvazek. Cílovou skupinou organizace jsou lidé s duševním onemocnním. Popis pracovní pozice:Aktuáln hledáme do terénního týmu kolegu na pozici pracovníka v sociálních slubách. Pracovník vykonává terénní sociální práci v souladu se Zákonem 108/2006Sb ve slub Podpora samostatného bydlení. Poskytuje klientm podporu pi procesu zotavení a návratu do bného ivota, pomáhá jim ešit jejich nepíznivou zdravotní a sociální situaci, formou nácvik je uí praktické dovednosti bného ivota, hájí práva a zájmy lidí s duševním onemocnním, podporuje klienty pi vyizování sociálních dávek a pi jednání s úedními oso...

 • Company FOKUS Liberec o.p.s. in Liberec
  10.03.2023 Updated on: 10.03.2023

  Jsme Fokus Liberec o.p.s. - organizace, která od roku 1993 podporuje lidi s duševním onemocnním poskytováním sociálních slueb a jejich zamstnáváním. Pracujeme s metodami zamenými na lovka, uplatujeme principy recovery pístupu a metodiku CARe. Spolenými silami ešíme nepíznivé zdravotní a sociální situace naších klient v jejich pirozeném prostedí. Jsme rádi za pro-aktivitu a nové podnty kadého lena týmu.Popis pracovní pozice:Aktuáln hledáme do multidisciplinárního týmu kolegu na pozici pracovníka v sociálních slubách pro oblast Liberecko a Frýdlantsko. Pracovník vykonává terénní sociální práci v souladu se Zákonem 108/2006Sb v multidisciplinárním týmu, v rámci kterého dochází ke sdílené spolupráci v oblasti podpory osob s duševním onemocnním. Poskytuje klientm podporu pi procesu zotavení a n...

 • Company FOKUS Liberec o.p.s. in Dobre
  10.03.2023 Updated on: 11.03.2023

  Popis pracovní pozice:Aktuáln hledáme do multidisciplinárního týmu kolegu na pozici pracovníka v sociálních slubách pro oblast Jablonecko a Tanvaldsko. Pracovník vykonává terénní sociální práci v souladu se Zákonem 108/2006Sb v multidisciplinárním týmu, v rámci kterého dochází ke sdílené spolupráci v oblasti podpory osob s duševním onemocnním. Poskytuje klientm podporu pi procesu zotavení a návratu do bného ivota, pomáhá jim ešit jejich nepíznivou zdravotní a sociální situaci, formou nácvik je uí praktické dovednosti bného ivota, hájí práva a zájmy lidí s duševním onemocnním, podporuje klienty pi vyizování sociálních dávek a pi jednání s úedními osobami, pomáhá jim pi hledání vhodného bydlení a zamstnání, apod.Poadujeme:- ÚSO vzdlání s vyuením, ÚSO s maturitou, VOŠ- lidský pístup ke klient...

 • Company FOKUS Liberec o.p.s. in Dobre
  10.03.2023 Updated on: 11.03.2023

  Popis pracovní pozice:Aktuáln hledáme do terénního týmu kolegu na pozici pracovníka v sociálních slubách. Pracovník vykonává terénní sociální práci v souladu se Zákonem . 108/2006 Sb., ve slub Podpora samostatného bydlení. Poskytuje klientm podporu pi procesu zotavení a návratu do bného ivota, pomáhá jim ešit jejich nepíznivou zdravotní a sociální situaci, formou nácvik je uí praktické dovednosti bného ivota, hájí práva a zájmy lidí s duševním onemocnním, podporuje klienty pi vyizování sociálních dávek a pi jednání s úedními osobami, pomáhá jim pi hledání vhodného bydlení a zamstnání, s finanním plánováním a s ešením dluhové problematiky, aj.Poadujeme:- ÚSO vzdlání s vyuením, ÚSO s maturitou, VOŠ- lidský pístup ke klientm, dvra v zotavení z duševního onemocnní- znalost zákona .108/2006 Sb....

 • Company Městský ústav sociálních služeb Jirkov, příspěvková organizace in Prace
  10.03.2023 Updated on: 11.03.2023

  V pípad zájmu zašlete, prosím, strukturovaný ivotopis na e-mail: personalni@meussj.cz, pípadn kontaktujte personální oddlení na tel. . 474 684 432Kvalifikaní pedpoklady-    odborná zpsobilost sociálního pracovníka dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách (min. vyšší odborné vzdlání sociálního smru) -    znalost legislativy související s poskytováním sociálních slueb-    práce s PC (MS Office - Word, Excel, program Cygnus výhodou)-    idiský prkaz sk. B - aktivní idiOsobnostní a kompetenní pedpoklady-    vysoká morální zodpovdnost a sociální kompetence, schopnost týmové spolupráce, flexibilita, schopnost rozhodovat, organizaní schopnosti, spolehlivost, empatie, vstícnost, ochota vzdlávat se, komunikaní dovednosti, -    schopnost podporovat a pomáhat k sobstanosti, pozitivní pístup ke...

 • Company Úřad práce České republiky in Misto
  10.03.2023 Updated on: 10.03.2023

  Oddlení hmotné nouze Odboru Kontaktní pracovišt Sokolov,Úad práce eské republiky – Krajská poboka v Karlových VarechMísto výkonu: SokolovID místa: 11103533Hlavní nápl innosti:Zajišování agendy dávek pomoci v hmotné nouzi a plnní úkol a povinností vyplývajícíchze zákona . 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znní pozdjších pedpis.Poskytování základního sociálního poradenství v oblasti nepojistných sociálních dávek asociálních slueb. Komplexní zpracovávání ádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi vetnzpracování získaných údaj prostednictvím agendových informaních systém. Kontrolavcné a formální úplnosti, ovování potvrzení a doklad.Kvalifikaní a další poadavky:. Minimáln vyšší odborné vzdlání. Výborná uivatelská znalost práce na PC, zejména MS Word a MS Excel. Výborné komunikaní dovednosti. ...

 • Company Úřad práce České republiky in Misto
  10.03.2023 Updated on: 10.03.2023

  Generální editel Úadu práce eské republiky, jako sluební orgán píslušný podle § 10 odst. 1písm. f) zákona . 234/2014 Sb., o státní slub, ve znní pozdjších pedpis (dále jen „zákono státní slub“), vyhlašuje výbrové ízení na sluební místo vrchní referent/rada – sociálnípracovník v Úadu práce eské republiky, v Oddlení PnP a DOZP Odboru Kontaktnípracovišt Sokolov Krajské poboky Úadu práce eské republiky v Karlových Varech, sesluebním psobištm v Sokolov, ID 11103557.Na sluebním míst je státní sluba (dále jen „sluba“) vykonávána v oborech sluby13 Nepojistné sociální dávkové systémy14 Sociální sluby, sociální práce a sociáln-právní ochrana dtí, rodinná politikaNa sluebním míst jsou vykonávány zejména následující innosti:- Provádní cíleného sociálního šetení u osob, analýz této situace a poskytován...

 • Company DĚTSKÁ PSYCHIATRICKÁ NEMOCNICE OPAŘANY in Prace
  10.03.2023 Updated on: 11.03.2023

  Akreditovaný zdravotnický bakaláský nebo magisterský studijní obor zdravotn sociálního zamení.Platové podmínky:podle § 122 odst. 1 zákoníku práce (píspvková organizace); platová tída 10, podle délky odborné praxe.Provádní sloitých zdravotn - sociálních inností. Zajišování sociáln-právního poradenství ve vztahu k onemocnní nebo k jeho následkm za vyuití údaj ze zdravotnické dokumentace.Nabízíme: 5 týdn dovolené, v regionu nadstandardní platové podmínky, podpora dalšího vzdlávání, monost ubytování, píspvek na stravování a penzijní pipojištní, zvýhodnná RHB.Kontakt: osobn. telefonicky, e-mailem....

 • Company Charita Most in Duchcov
  10.03.2023 Updated on: 11.03.2023

  Nápl práce: Nízkoprahové zaízení pro dti a mláde Zastávka v Duchcov (Charita Most) -    sociální práce v nízkoprahovém zaízení pro dti a mláde zamená na cílovou skupinu dtí ve vku 6 - 15 let, které jsou ohroeny sociáln neádoucími jevy nebo ijí rizikovým zpsobem ivota-    poradenství a podpora dtem a mládei (6 - 15 let) v nepizpsobivé sociální situaci-    píprava a realizace akcí pro dti (kulturní venkovní akce, letní tábory, depistáe apod.)-    píprava a realizace aktivit pro dti a mláde (preventivní programy, sportovní, vdomostní a výtvarné aktivity, soute apod.)-    individuální plánová (tvorba, revize a aktualizaci individuálních plán)-    školní píprava dtí-    spolupráce se školami, úady a dalšími slubami-    grafická práce- tvorba vzdlávacích leták, leták apod.-    tvorba metodických...

 • Company SeneCura SeniorCentrum MOPT a.s. in Dobre
  10.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Vaším úkolem bude:*  Pímá obsluná pée,*  podpora sobstanosti klient a nácvik jednoduchých denních inností,*  poskytování pomoci pi osobní hygien a oblékání,*  manipulace s pomckami klient,*  práce s dokumentací klienta v Cygnus 2,* rozdlování a podávání stravy; pozice klíového pracovníka pro urené klienty.K výkonu práce potebujete:*  Základní nebo stední vzdlání,*  vk nad 18 let,*  zpsobilost k právním úkonm,*  zodpovdnost a dobré komunikaní schopnosti,*  vlídné jednání,*  samostatnost v rozhodování a znalost práce na PC,*  absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu pracovníka v sociálních slubách je výhodou nikoliv podmínkou.Co nabízíme:*  Mzdu odpovídající vašim zkušenostem,*  píplatky za práci o víkendu a noní smny ve výši 25 %,*  poukázky na volný as, kulturu a zdraví,*  bonusy za ...

 • Company Armáda spásy v ČR in Dobre
  10.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  Nástup moný i dohodou.Pracovní nápl:pímá práce s uivateli nízkoprahového zaízení pro dti a mláde, zajištní kadodenního provozu zaízení, sociální práce, poradenství, individuální plánování. Poadujeme:Poadujeme vzdlání sociálního pracovníka dle zákona o sociálních slubách (VŠ nebo VOŠ), dobré komunikaní schopnosti, istý trestní rejstík, praxe v sociální oblasti výhodou, kladný vztah k dtem, kreativitu, hra na hudební nástroj výhodou.Písemné nabídky se strukturovaným ivotopisem a motivaním dopisem zasílejte pouze e-mailem na adresu: pavel.sima@armadaspasy.cz . Do pedmtu zprávy uvést "výbrové ízení NZDM". Vybraní uchazei/uchazeky budou pozváni k ústnímu pohovoru....

 • Company Charita Studénka in Misto
  10.03.2023 Updated on: 14.03.2023

  z: 06.03.2023 Místo vhodné i pro OZP. Pracovišt Malá strana 460, 742 13 Studénka.Poadavky: - komunikaní dovednosti, - schopnost samostatné i týmové práce, - výpis z rejstíku trest.Zamstnanecké výhody:- 5 týdn dovolené, - stravenky, - píspvek na penzijní pipojištní, - tvrtletní prémie, - píjemné pracovní prostedí. Kontakt: Bc.Jarmila Pomikálková, DiS., editelka,telefonicky na ísle 774 928 906, Po - Pá od 07:00 -15:00 hod., e-mail: jarmila.pomikalkova@studenka.charita.cz ...

 • Company Nová šance, z.s. in Prace
  10.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  Kontakt - tel.: 732 818 410, e-mail: nova.sance@koblov.czPoadujeme empatii a pracovitost. P sk. B - aktivní idi, bezúhonnost. Hledáme pracovníka v sociálních slubách do azylového domu pro mue po výkonu trestu.Práce v nepetritém provozu na 12 hod. smny (2 denní, 2 noní, 4 dny volno). Po osvdení lze pracovní pomr prodlouit na dobu neuritou.Benefity: stravenky, 25 dn dovolené, sick day...

 • Company Ústav sociální péče pro mládež Kvasiny in Other
  10.03.2023 Updated on: 15.03.2023

  - Poadujeme: kurz pracovníka v sociálních slubách, trestní bezúhonnost, zdravotní zpsobilost, idiský prkaz skupiny B- V pípad zájmu nás kontaktujte telefonicky, e-mailem, nebo osobn (pondlí-pátek, 8.00hod. - 15.00 hod.) ...

 • Company Charita Valašské Meziříčí in
  06.06.2020

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/CE V SOCIÁLNÍCH SLUBÁCH - OSOBNÍ ASISTENCEPOADUJEME: samostatnost, spolehlivost, zodpovdnost, sociální cítní a empatii,neobejdete se bez vysokoškolského nebo vyššího odborného vzdlání v oboru sociální práce, istého trestního rejstíku, dobrého zdravotního stavu a idiského prkazu skupiny B (aktivní idi).NÁPL PRÁCE: stanete se naším klíovým zamstnancem pro sociální práci s klienty osobní asistence, budete komunikovat s klienty, rodinnými píslušníky i leny týmu, povedete jednání se zájemci o slubu, budete u klient provádt sociální šetení, budete s nimi uzavírat smlouvy,budete vykonávat také osobní asistenci v pímé péi v terénu.NABÍZÍME: zajímavou a pestrou práci, která dává smysl, tvrí práci v malém kolektivu, který je souástí významné organizace, která je nejvtším poskytova...

 • Company Farní Charita Karlovy Vary in
  06.06.2020

  Kontakt:  Dušek Vojtch Mgr., tel.: 731 433 037, e-mail: vojtech.dusek@kv.charita.czNEPEJEME SI POSÍLAT ZÁJEMCE NA DOPORUENKY !!!Do našeho malého kolektivu hledáme kolegu i kolegyni na pozici sociální pracovník.Poadujeme znalost práce na PC, pelivost, trplivost, samostatnost, kreativitu, schopnost organizace práce, empatii, komunikativní dovednost, trestní bezúhonnost a ochotu dále se vzdlávat. Praxe není podmínkou, vhodné pro absolventy i nástup po mateské dovolené. Nabízíme zajímavou a kreativní práci v malém kolektivu, týden dovolené navíc, stravenky a monost dalšího vzdlávání.Pracovní doba PO - PÁ  7:30 - 16:00 Zájemci mohou zasílat ivotopisy vetn motivaního dopisu na email vojtech.dusek@kv.charita.cz. Informace po telefonu nepodáváme!Stravenky, 25 dn dovolené, podpora dalšího vzdlávání...

 • Company PFERDA z.ú. in
  06.06.2020

  Kontakt zasláním ivotopisu na e-mail lucie.rajskupova@pferda.cz do 17.6. 2019.Pípadné bliší informace telefonicky PO-PÁ od 8:00 do 17:00 hod.- asistence ostatním pracovníkm se zdravotním postiením - organizace práce a kontrola- podílení se na úklidu, pokud to situace vyaduje- jedná se o úklid v pozdjších odpoledních hodinách (mstské úady) a mimo Rychnov n.Kn. - Kostelec n. Orl., Solnice apod. - zkrácený úvazek 30 hod. týdn.  ...

 • Company Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov in
  06.06.2020

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - PRACOVNICE, SOCIÁLNÍ PEDAGOG, SPECIÁLNÍ PEDAGOG, PSYCHOLOGPijmeme 1 kolegu/kolegyni na pozici pracovník NZDM – nabízíme úvazek 0,9- 36 hodin/týdenNástup ihned.Charakter vykonávané innosti:. ambulantní a terénní poskytování sociálních slueb dtem, mládei a mladým dosplým ve vku od 6 do 26 let. píprava a realizace program, akcí a besed pro cílovou skupinu (vedení preventivních lekcí ve školských zaízeních). administrativa sluby, spolupráce na tvorb metodik. spolupráce s institucemi v rámci návazné sociální sítPoadavky:. vzdlání a odborná zpsobilost dle zákona . 108/2006 Sb. o sociálních slubách. etnost smn dle domluvy. kreativita, komunikativnost, spolehlivost. osobnostní vyzrálost, absence problém s návykovými látkami. zdravotní zpsobilost, trestní bezúhonnost. znalost p...

 • Company Charita Moravská Třebová in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  ZÁKLADNÍ POPIS PRACOVNÍ POZICE: - Poskytování pímé práce s klienty s duševním onemocnním, spolupráce a podpora rodin klient - terénní a ambulantní soc. práce - zpracovávání sociálního šetení, soc. terapeutické innosti, nácviky, podpora klient, doprovody, akce, práce v tréninkové potravinové díln, zahradniení - zpracovávání dokumentace a vnitních metodik - spolupráce s odborníky a organizacemi v regionu, s lékai, soc. odbory POADAVKY: trestní bezúhonnost, idiský prkaz skupiny B podmínkou - aktivní idi - VŠ nebo VOŠ nejlépe v oboru sociální práce (kvalifikace pro sociálního pracovníka dle § 110 zákona 108/2006 Sb.), pop. VŠ v oboru psychologie, speciální pedagogika i jiného humanitního oboru - schopnost samostatné i týmové práce, empatie, odpovdnost, rozhodnost, flexibilita, pelivost - aktiv...

 • Company Úřad práce České republiky in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovišt Kromí - Úad práce eské republiky - Krajská poboka ve Zlín, Kontaktní pracovišt Kromí- Hlavní nápl innosti: Poskytovat pomoc a podporu osobám v nepíznivé sociální situaci prostednictvím píspvku na péi a dávek osobám se zdravotním postiením, poskytovat základní sociální poradenství o monostech ešení nepíznivé sociální situace. Pijímání ádostí o píspvek na péi a dávek osobám se zdravotním postiením, napomáhání pi vyplování ádostí, vedení ízení ve vci poskytnutí dávek. Vykonávání terénní sociální práce – provádní sociálního šetení za úelem posouzení schopnosti samostatného ivota v pirozeném sociálním prostedí. Rozhodování o píspvku na péi a dávkách osobám se zdravotním postiením. Vykonávání kontrolní innosti vyuívání píspvku na péi a dávek poskytovaných osobám se zdravotním postiením...

 • Company Nový domov, příspěvková organizace in
  05.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Charakteristika vykonáváné práce:Vedení a kontrola pracovník v sociálních slubách v pímé obsluné péi, které obnáší organizování poskytované sociální sluby. Plánování prbhu poskytování sociální sluby vetn jejího hodnocení podle osobních cíl, poteb a schopností uivatele - metodické vedení klíových pracovník. Zajišování patiné úrovn a kvality poskytované sluby podle stanovených postup.Provádní sociálního šetení osob v nepíznivé situaci, analýza situace a poskytování navazujícího sociálního poradenství k jejímu ešení. Výkon sociální práce na dané ásti sluby - vedení osobních spis klient, smluv, píjm apod.Poadavky a poadované doklady:odborná zpsobilost dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách - minimáln vyšší odborné vzdlání v sociální práci (kvalifikované poadavky dle § 110)osobní bezúh...

 • Company Domov a Centrum denních služeb Jablonec nad Nisou, příspěvková organizace in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pedloení Výpisu z TR. Nejlépe Kurs pro Pracovníka v sociálních slubách, ale je mon kurs absolvovat pozdji. Jedná se o nepetritý provoz a práce spojené s péí o klientky DOZP dosplé eny s mentálním a kombinovaným ZP. Na adrese Erbenova 21, Jablonecké Paseky a Lesní 27a, JBC. Seznamte se na našich webovkách: www.dcjbc.cz.Kontakt: osobn na adrese zamstnavatele od 8:00 do 15:00 hodin, e-mailem nebo telefonicky v pracovní dny od  8:00 do 15:00 hodin...

 • Company Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Popis práce: poskytování telefonické krizové intervence, základní telefonické sociální poradenství, uivatelská a provozní administrativa.Poadujeme: VOŠ nebo VŠ vzdlání v sociálním oboru, výcvik v telefonické krizové intervenci, uivatelskou znalost práce na PC, dobré komunikaní a organizaní schopnosti, empatický pístup, samostatnost a zodpovdnost, trestní bezúhonnost, ochota se dále vzdlávat.Výhodou: praxe v oblasti práce na lince dvry nebo jiných sociálních slubách.Nabízíme: práci se smysluplným cílem v kolektivu, týmové supervize, dobré technické i provozní zázemí, monost dalšího odborného rstu.Mzda 150,- K/hod. + 500,- K píplatek za svátekStrukturovaný profesní ivotopis pošlete na adresu: info@linka-duvery.cz...

 • Company Centrum intervenčních a psychosociálních služeb Libereckého kraje, příspěvková organizace in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Popis práce:- poskytování telefonické krizové intervence- základní telefonické sociální poradenství- uivatelská a provozní administrativaPoadujeme:- VOŠ nebo VŠ vzdlání v sociálním oboru- kurz telefonické krizové intervence (nebo kurz komplexní krizové - intervence)- uivatelskou znalost práce na PC- dobré komunikaní a organizaní schopnosti- empatický pístup- samostatnost a zodpovdnost- trestní bezúhonnost- ochota se dále vzdlávatVýhodou:- praxe v oblasti práce na lince dvry nebo jiných sociálních slubáchNabízíme:- práci se smysluplným cílem v píjemném kolektivu- týmové a individuální supervize- dobré technické i provozní zázemí- monost dalšího odborného rstu, vzdlávání- píplatky dle zákoníku práce- 5 týdnu dovolenéPoloviní úvazekPracovní pomr na dobu uritou 31.3.2022, potom monsot pokraová...

 • Company Centrum Kociánka in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Poadujeme:- úplné stední vzdlání ukonené maturitou + osvdení o absolvování kurzu pracovníka v sociálních slubách, pop. úplné stední vzdlání s maturitou zamené na sociální oblast a práci- praxe v sociálních slubách je výhodou- aktivní a pozitivní pístup, zodpovdnost- trplivost, schopnost komunikace s handicapovanými uivateli a jejich rodinami- empatie a zodpovdnost- P sk. B výhodouPopis pracovní pozice:- pée o osoby s tlesným, mentálním nebo kombinovaným postiením nebo o osoby s poruchou autistického spektra- sledování poteb uivatel, pomáhání pi nácviku jednoduchých denních inností- dopomoc pi osobní hygien a oblékání, podpora sobstanosti uivatel- napomáhání pi vytváení základních sociálních a spoleenských kontakt a uspokojování psychosociálních poteb- spolupracuje pi tvorb plánu pée, denní...

 • Company Renarkon, o. p. s. in
  04.06.2020 Updated on: 06.06.2020

  Pracovišt: Terénní program Ostrava, Zengrova 69, O - VítkoviceKontakt e-mailem: vedtpo@renarkon.czPoadované dovednosti: Min. vk 21 let, splnní podmínky zákona .108/2006 Sb. na pozici pracovník v sociálních slubách, istý trestní rejstík, empatie, orientace v drogové problematice, pipravenost uit se a rozšiovat si vzdlání, schopnost týmové spolupráce, idiský prkaz sk. B výhodu, základní znalost práce s PC, pedchozí dobrovolnická nebo zamstnanecká praxe výhodou.Nabízíme:Zázemí zavedené neziskové organizace, monost profesního a osobního rstu, vzdlávání, monost seberealizace, 5 týdn dovolené, stravenky, píspvek na PP, okování proti VBH a VCH....

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters