Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

26 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-26 of 26 results.
 • Company Domov důchodců Police nad Metují in Dobra
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  Pracovní pomr na dobu uritou (zástup po dobu rodiovské dovolené), jednosmnný provoz.Pozice je vhodná i pro osoby zdravotn znevýhodnné a osoby se zdravotním postiením s max. 2. stupnm invalidity.Poadavky: nutná odborná praxe v oboru, vzdlání minimáln vyšší oborné v sociální oblasti, dobrá orientace v sociální legislativ, znalost programu CYGNUS výhodou, trestní bezúhonnost. Ostatní poadavky na Zamstnanecké výhody: podnikové stravování, píjemné pracovní prostedí, dobrý pracovní kolektiv, 5 týdn dovolené, zamstnanecké benefity (píspvky na penzijní pojištní, píspvek na dovolenou).Kontakt - Mgr. Šrámková Jana, tel.: 606 655 353 (od 07:30 hod. do 16:00 hod.), e-mail: (pro zaslání ivotopisu)....

 • Company Úřad práce České republiky in Prace
  20.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK/-ICE V ODD. HN ODBORU NEPOJISTNÝCH SOCIÁLNÍCH DÁVEK- PP zkrác. na dobu uritou - zástup za MD a RD, nástup moný ihned - Platové zaazení: 10. platová tída dle na. vlády . 342/2017- Hlavní popis innosti: vedení správních ízení týkajících se HN , vykonávání sociálních šetení v pirozeném prostedí klient, poradenství, sociální práce, úast na jednání se správními orgány a jinými organizacemi v zájmu klient- Poadované vzdlání: VOŠ/VŠ vzdlání zamené na sociální práci dle zákona 108/2006 Sb., P sk. B - aktivní idi/-kaNabízíme: stravenky, k platu pináleející zvláštní píplatek, dovolená 5 týdn, 5 dn indispoziního volna, vzdlávání, vstícný kolektiv- V pípad zájmu nás kontaktujte e-mailem nebo telefonicky, kontaktní osoba:  Skalická Ivana, tel.: 950 116 655, e-mail: , Mgr. Jitka Novák...

 • Company Statutární město Mladá Boleslav in Dobre
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Pracovní pomr bude sjednán na dobu uritou, po dobu realizace projektu "Dobré bydlo", a to do 31.12.2021. Cílem projektu je práce s cílovou skupinou klient sociálních byt, nájemníky ostatních ubytovacích zaízení v majetku msta a v blízkém okolí a s dalšími zástupci osob ohroených sociálním vylouením.Platové podmínky: plat 31 500 K (maximální ástka stanovená dotaními podmínkami po dobu realizace projektu).Pedpokládaný termín nástupu: listopad 2020 nebo dle dohody.Kvalifikaní poadavky: vysokoškolské vzdlání v bakaláském studijním programu nebo vyšší odborné vzdlání vetn odborné zpsobilosti k výkonu práce sociálního pracovníka dle § 110 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znní pozdjších pedpis (v pípad, e se nejedná o obor vyjmenovaný v zákon, je nutné doloit potvrzení z MPSV o uzn...

 • Company Centrum sociální péče města Ústí nad Orlicí in Misto
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Pracovní místo je vhodné pro osoby se vzdláním v pedagogickém, sociáln pedagogickém, pedagogicko charitativním, výchovn vzdlávacím apod. oboru. Me být kombinace gymnázia a vyšší odborné pedagogické školy, nebo samostatn stední pedagogické školy.Jedná se o pozici výchovn vzdlávacího pracovníka u klient s mentálním postiením a psychiatrickou diagnózou. Pracovištm je nový stacioná pod nemocnicí v Ústí nad OrlicíNABÍZÍME: fond kulturních a sociálních poteb, píspvek na rekreaci, penzijní pipojištní, obdyKONTAKT: telefonicky 9 - 15 hodin, e-mailem nebo osobn (Na Pláni 1343, Ústí nad Orlicí, 9 - 15 hodin) Vašková Radka Mgr., tel.: 606 512 972, e-mail: " target="_blank" rel="nofollow">Výbrové ízení bude v novém stacionái v kterémkoliv z uvedených termín:8.10. od 10 - 14 hod.14.10 od 12 - 15 hod.19...

 • Company Bonanza Vendolí, z.ú. in Other
  19.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Pro pihlášení do výbrového ízení je podmínkou zaslání strukturovaného ivotopisu, motivaního dopisu a prosté kopie dokumentu o nejvyšším dosaeném vzdlání. Dokumenty zašlete na email: (do pedmtu uvete „Výbrové ízení“).Výbrové ízení probhne formou osobního pohovoru. Uchazei budou vyrozumni prostednictvím e-mailu o ase konání výbrového ízení.Vyhrazujeme si právo neobsadit pracovní pozici v pípad, e uchazei nenaplní oekávání organizace.Bliší informace naleznete na v sekci "Kariéra"....

 • Company KOTEC o. p. s. in Dobre
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Místo výkonu práce (adresa): Tachov, Rokycanov 4Hledáte práci, kde mete osobn rst? Jste tvrí? Hledáte tým a vedení, které je podporující? Nejsou Vám lhostejné osudy lidí bez písteší?KOTEC o.p.s. vyhlašuje výbrové ízení na pozici pracovník v sociálních slubách/sociální pracovník do Nízkoprahového denního centra v TachovCo potebujeme:    o minimální vk 21 let a stedoškolské vzdlání ukonené maturitouo trestní bezúhonnosto schopnost samostatné práce i práce v týmuo schopnost sebereflexe, aktivní pístup, kreativituo dobré komunikaní schopnosti, empatii, autenticituo ochotu pracovat s lidmi, kteí se nachází v obtíné ivotní situaci.Co nabízíme:o tvrí a zajímavou práci v malém týmu v prostedí kvalitní organizaceo prostor pro seberealizaci a osobní rsto pátelský pracovní kolektiv, vstícnou personál...

 • Company Charita Frýdek - Místek in Prace
  19.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  A11  z:17/9/2020Nápl práce- komunikace se zájemci, klienty- jednání se spolupracujícími organizacemi- vedení dokumentaci sluby- provádní inností (nap. doprovod, nácvik aj.) vedoucí k naplnní cíl klienta- zajišovat hodnocení spokojenosti klient- spolupracovat na revize standard, pracovních postup- práce v pirozeném prostedí klienta- podílení se na sestavování statistik, msíních výkazPoadujeme:* minimáln- vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdlání sociálního i humanitárního smru - pedloení výpisu z RT- znalost práce na PC- schopnost pracovat s lidmi ze sociáln vylouené lokality a mnohoetnými rodinami- zvládat a ešit akutní situace - i v pirozeném prostedí klient - samostatnost- zodpovdnost- empatie- umt improvizovat- komunikaní schopnosti a dovednosti- flexibilitu.* doporuen- okování proti hep...

 • Company Dětská psychiatrická nemocnice Louny in Louny
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  místo výkonu práce: Dtská psychiatrická nemocnice, Rybalkova 2962 LounyZdravotn sociální pracovník spluje poadavky dle § 10 o nelékaských zdravotnických povoláních.  kontakt:  tel.: 415620130, 776155303, e-mail: ...

 • Company Žatecký spolek Handicap, z.s. in Misto
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  místo výkonu práce: atecký spolek Handicap zs. Nám. Svobody 150  atec místo vhodné i pro OZPVzdlání dle zákonné podmínky pro výkon práce sociálního pracovníka. Dobrá znalost MS Office a práce s internetem. Dále poadujeme spolehlivost, zodpovdný pístup, komunikativnosti, výpis z rejstíku trest, schopnost pracovat v týmu. Výhodou P - BTermín výbrového ízení bude zájemcm sdlen na základ zaslaného ivotopisu, na kontakt v nm uvedený. Zvláštní prémie.kontakt:474770662, e-mail: osobn na uvedené adrese...

 • Company Žatecký spolek Handicap, z.s. in Misto
  19.09.2020 Updated on: 25.09.2020

  místo výkonu práce: atecký spolek Handicap zs. Nám. Svobody 150  atec místo vhodné i pro OZPVzdlání dle zákonné podmínky pro výkon práce sociálního pracovníka. Výborná znalost MS Office a práce s internetem. Spolehlivost, pelivost, zodpovdnost, schopnost pracovat v týmu, ochota plnit svené úkoly, iniciativa, kladný pístup k lidem, morální bezúhonnost, ochota k dalšímu vzdlávání, znalost individuálního plánování.  Praxe vítána.Výhodou: P - B. INFORMACE:Pracovní pomr lze prodlouit po vzájemné dohod a spokojenosti. Termín výbrového ízení bude sdlen zájemcm vybraným na základ ivotopisu na kontakt v nm uvedený. Na nekompletní pihlášky nebudeme reagovat. Vyhrazujeme si právo výbrové ízení kdykoliv zrušit nebo perušit.  kontakt:474770662, e-mail: osobn na uvedené adrese...

 • Company Sociální služby městské části Praha 12 in Babice
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Kontakt: Puchmertlová Kristýna, tel.: 241 471 554, e-mail: Výhoda, pokud má uchaze absolvován kurz pracovníka v sociálních slubách nebo kurz pro sanitáe.Zam. výhody: Dodatková dovolená, závodní stravování...

 • Company Nemocnice Sv. Kříže Žižkov, s.r.o. in Babice
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  podnikové stravování   ...

 • Company Statutární město Mladá Boleslav in Prace
  18.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Jedná se o mobilní sociální tým, který budou tvoit dva pracovníci. Budou zajídt speciáln upraveným automobilem (tranzitem) do oblastí, kde se zdrují osoby ohroené sociálním vylouením, osoby bez písteší nebo ijící v provizorním písteší, nevyuívající dostupné sluby apod., kde bude pímo v terénu zajišována sociální práce s tmito klienty za úelem postupného zlepšení jejich situace. Sociální práce bude následn písemn zaznamenávána. Podrobnjší informace budou sdleny zájemcm pi osobních kontaktech.Práce vyaduje profesionální a lidský pístup, zodpovdnost a spolupráci, psychickou odolnost a vyzrálost.Kvalifikaní poadavky: vysokoškolské vzdlání v bakaláském studijním programu nebo vyšší odborné vzdlání vetn odborné zpsobilosti k výkonu práce sociálního pracovníka dle § 110 zákona . 108/2006 Sb., o s...

 • Company Město Polná in Prace
  18.09.2020 Updated on: 19.09.2020

  Poadavky na uchazee podle § 116 zákona o sociálních slubách (dále jen "ZoSS"): - Podmínkou výkonu innosti pracovníka v sociálních slubách je plná svéprávnost, bezúhonnost, zdravotní zpsobilost a odborná zpsobilost podle ZoSS. - Za bezúhonné se dle § 79 odst. 2 a 3 ZoSS povauje fyzická osoba, která nebyla odsouzena pro úmyslný trestný in, ani trestný in spáchaný z nedbalosti v souvislosti s vykonáváním inností pi poskytování sociálních slueb nebo inností s nimi srovnatelných, anebo fyzická osoba a právnická osoba, jejich odsouzení pro tyto trestné iny bylo zahlazeno nebo se na ní z jiných dvod hledí, jako by nebyla odsouzena. Bezúhonnost se dokládá výpisem z evidence Rejstíku trest, který nesmí být starší tí msíc. Další poadavky: - vzdlání - alespo stední vzdlání s výuním listem, sociálního...

 • Company Charita Přelouč in Dobre
  18.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Místo výkonu práce PelouMísto na zkrácený úvazek - 32 hodin týdn (pondlí - tvrtek, 8 hodin denn).Nástup dle dohody.Struná charakteristika pracovního místa:- Výkon práce SP v rámci sluby NZDM pro vkovou skupinu 6-18 let - vedení dokumentace - jednání se zájemci o slubu, s uivateli- spolupráce v rámci týmuPoadujeme: - vzdlání VŠ nebo VOŠ dle zákona 108/2006 Sb. - spolehlivost, zodpovdnost, dobré komunikaní schopnosti, sociální cítní a týmovost- pijetí kesanských hodnot organizace- morální a obanská bezúhonnost - dobrá znalost práce s poítaemNabízíme: - zajímavou a pestrou práci v malém kolektivu- velkou míru samostatnosti a odpovdnosti- monost dalšího osobnostního rozvoje a profesního vzdlávání- smysluplnou práci v organizaci s tém 20-letou tradicí Povinné pílohy pihlášky: - strukturovaný iv...

 • Company FOKUS Liberec o.p.s. in Dobre
  17.09.2020 Updated on: 24.09.2020

  Do nov zavedeného DZR hledáme sociálního pracovníka.  Cílovou skupinou organizace jsou lidé s duševním onemocnním.Popis pracovní pozice: vykonává sociální práci v souladu se Zákonem 108/2006 Sb. Provádí šetení v oblasti sociální situace zájemc o slubu vetn administrativy. Disponuje znalostmi v oblasti reformy psychiatrické pée, má pedstavu o zdravotních slubách pro duševn nemocné. Je mu znám pojem Destigmatizace duševního onemocnní a aktivit v této oblasti.Nabízíme: smysluplnou práci, dobré pracovní zázemí, podporu týmu, podporu dalšího vzdlávání, 5 týdn dovolené, sick days. Nástupní plat 3 900,- K, po zkušební dob osobní ohodnocení v rozptí 700,-  - 1 100,- K. Pracovní doba pohyblivá - dle domluvy.Poadujeme:  minimální stupe vzdlání: vyšší odborné (Dis), vysokoškolské vzdlání (Bc., Mgr.) ...

 • Company Domov pro seniory Burešov, příspěvková organizace in Prace
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Poskytování pímé obsluné pée o osoby, podpora jejich sobstanosti, poskytování pomoci pi osobní hygien, manipulace s pomckami a prádlem, udrování istoty a hygieny osob. Aktivizaní innost.Zájem o práci se seniory nutný.Monost prodlouení pracovní pomru a na dobu neuritou.Neuropsychický píplatek  1880,-Jednosmnný provoz. Ranní smny 6.30 - 15.00.Monost práce v so+ne. Ne povinnost. Píplatky za práci v so+ne + svátky dle zákoníku práce. Po 3 msících osobní píplatek.Výhody: Obd za 18,- K, píspvek na penzijní pipojištní v hodnot 500,- K msín. ...

 • Company Statutární město Olomouc in Dobre
  17.09.2020 Updated on: 23.09.2020

  Místo výkonu práce: Magistrát msta Olomouce.Druh práce: výkon sociálních inností statutárního msta Olomouce zaazených v odboru sociálních vcí Magistrátu msta OlomoucePracovní pomr: na dobu uritou - zástup po dobu mateské dovolené, dovolené a rodiovské dovolené.Poadavky pedpoklady:        Dosaené vzdlání, obor:- dle § 110 zákona .108/2006 Sb. o sociálních slubách  a) vyšší odborné vzdlání získané absolvováním vzdlávacího programu akreditovaného podle zvláštního právního pedpisu, v oborech vzdlání zamených na sociální práci a sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociáln právní innost, charitní a sociální innost.b) vysokoškolské vzdlání získané studiem v bakaláském, magisterském nebo doktorském studijním programu zameném na sociální práci, so...

 • Company Armáda spásy v České republice, z.s. in Dobre
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Armáda spásy, Havíov pijme 4 zamstnance na hlavní pracovní pomr na pracovní pozici: SOCIÁLNÍ PRACOVNÍK - zástup za rodiovskou dovolenou na Azylový dm pro rodiny- zástup za rodiovskou dovolenou na Sociáln aktivizaní sluby pro rodiny- na Azylový dm pro mue a Noclehárnu- na Prevenci bezdomovectvíHlavním cílem nápln práce je zajišovat odbornou sociální práci naplující standardy kvality sociálních slueb stanovené legislativou R i vnitními pedpisy Armády spásy.Poadujeme:"    dobrý zdravotní stav, istý trestní rejstík,"    vzdlání pro výkon práce sociálního pracovníka dle poadavk §110 zákona o sociálních slubách 108/2006 Sb., tj. vyšší odborné vzdlání anebo vysokoškolské vzdlání v oboru sociální práce a píbuzných oborech,"    schopnost práce na PC a další administrativní práce,"    iniciativní a ...

 • Company Město Roudnice nad Labem in Other
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  nutno se pihlásit do výbrového ízení. Informace na úední deska, výbrová ízení. Stravenky a další výhody z Kolektivní smlouvy. Výbrové ízení 08.10.2020 od 9:00 hodin. Informace: výbrová ízení....

 • Company Uherskohradišťská nemocnice a.s. in Dobra
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  odborná zpsobilost k výkonu dané pracovní pozice, praxe v oboru výhodou, znalost zákona . 108/2006 Sb., o soc. slubách, dobrá znalost PC výhodou, organizaní schopnosti, komunikaní a prezentaní dovednosti, zodpovdnost, samostatnost, odolnost vi stresu, pelivost, spolehlivost a flexibilita, aktivní pístup k ešení úkol, zájem o vzdlávání se v oboru, zdravotní zpsobilost, bezúhonnost, zástup za mateskou/rodiovskou dovolenou, 25 dní dovolené, píspvek na stravování a penzijní pipojištní, zvýhodnný tarif na mobil i pro rodinné píslušníky, sleva na lázeské pobyty, sleva na Leo Express, monost vzdlávání a osobního rstu, monost ubytování, pihlášku (strukturovaný ivotopis, kopie doklad o dosaeném vzdlání, souhlas se zpracováním osobních údaj) do 27.9.2020 ...

 • Company Domov Modrý kámen, poskytovatel sociálních služeb in Misto
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Místo výkonu práce:Nerudova .p. 1470295 01  Mnichovo HradištPrvotní kontakt: tel.: 702 239 541 (8-14 hod.), e-mail: " target="_blank" rel="nofollow"> nebo osobnMinimáln základní vzdlání, kvalifikaní kurz lze doplnit po nástupu.Podmínky: pomoc pi osobní hygien, poskytnutí stravy, oblékání atp., nepetritý provoz (11hodinové smny), týmová práce, nástup dle dohody.Zamstnanecké výhody: Píspvek na stravování, píspvky z fondu kulturních a sociálních poteb, krásné moderní prostedí, píjemný kolektiv....

 • Company MáTa pro rodinu, z.s. in Mladé
  16.09.2020 Updated on: 21.09.2020

  Nabídka zamstnáníPijmeme na hlavní pracovní pomr enu nebo mue na pozici Sociálního pracovníka  Azylového domu  MáTa pro matky a  rodiny s dtmi v Plzni.Popis pozice: Pracovník je v pímém kontaktu s klienty sluby a jejich dtmi. Pomáhá pi výchov dtí, pi vedení domácnosti a finanním hospodaení klienta, podílí se na pípravách spolených akcí rodi s dtmi, úzce spolupracuje s pracovníky státních i nestátních institucí, doprovází klienta na píslušné úady a jednání, vede individuální plány klient. Poadavky:       splnní kvalifikaních poadavk pro výkon pozice "sociální pracovník" trestní bezúhonnost,     komunikativnost, empatie, odolnost vi stresovým situacím,     praxe v oboru výhodou.Pracovní podmínky:     mzdové zaazení dle vnitních pedpis zamstnavatele (16.000,- K a 20.000,- K + osobní ohodnoc...

 • Company Péče o duševní zdraví, z.s. in Dobre
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  MÍSTO VÝKONU PRÁCE: Komenského .p. 156, 562 01  Ústí nad Orlicí 1NÁPL PRÁCE:- práce metodami case management a psychosociální rehabilitace pro podporu zotavení lidí s dlouhodobou duševní nemocí, jako je schizofrenie nebo afektivní poruchy- individuální práce s klientem ambulantní nebo terénní formou- práce v týmu, s klienty ve vánjším stavu pracuje více lidí souasn- práce s rodinou klienta a dalšími lidmi a subjekty (úady, zamstnavatelé, lékai, pátelé, sousedé)- vedení skupinových aktivit, nácvik dovedností klient POADUJEME:- vzdlání VŠ nebo VOŠ v oboru sociální práce a sociální pedagogiky, sociální a humanitární práce, sociáln právní innosti, charitní a sociální innosti- idiský prkaz skupiny B- trestní bezúhonnost- sociální cítní, empatie, respektující pístup k lidem s duševním onemocnním...

 • Company Farní Charita Karlovy Vary in Dobre
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Kontakt:  Pirasová Michaela, e-mail: Hledáme zájemce na pozici sociální pracovník do Domu na pl cesty. Jedná se o pímou práci s klienty 18-26 let, kteí prošli diagnostickým i výchovným zaízením, dtským domovem i pstounskou péi. Práce zahrnuje aktivizaní innosti, podporu obstarávání osobních záleitostí a vytváení pracovních návyk (nap. spolené nakupování, vaení, rukodlné innosti, atd.). Poadujeme dobré komunikaní dovednosti a smysl pro týmovou spolupráci, samostatnost v organizování práce, znalost práce na PC (Word, Excel), empatii, trplivost, trestní bezúhonnost a ochotu vzdlávat se. Praxe v sociálních slubách výhodou, vhodné i pro absolventy.Podmínkou zaazení do výbrového ízení je zaslání ivotopisu v. motivaního dopisu na uvedený email.  Bliší informace telefonicky nepodáváme.Stravenky, 2...

 • Company MESADA, z. s. in Dobre
  16.09.2020 Updated on: 22.09.2020

  Nápl práce: Individuální práce s úastníky projektu, podpora osob se zdravotním postiením pi uplatnní na trhu práce a pi ešení jejich nepíznivé ivotní situace, vedení dokumentace.Poadujeme: Vzdlání dle § 110 zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách výhodou, znalost práce na PC (Word, Excel), samostatnost, zodpovdnost, respektující pístup k lidem se zdravotním postiením, schopnost ešení neobvyklých situací, velmi dobré komunikaní schopnosti, empatii a schopnost sebereflexe.Nabízíme: Prunou pracovní dobu, 5 týdn dovolené, podporu formou supervize, zaškolení do dané problematiky, zajímavou práci s lidmi se znevýhodnním, v pípad spokojenosti zamstnavatele monost prodlouení pracovního pomru.ivotopis a motivaní dopis doruit e-mailem na , nebo písemn na adresu: nábeí 1. máje 2518, 397 01 Písek ...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters