Jobmonitor. Search results for Social work associate professionals

9 Jobs found

Used filters:
 • Social work associate professionalsx
Displaying 1-9 of 9 results.
 • Company Diecézní charita Brno in Prace
  12.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Práce s mládeí ve vku 11-26 let v nízkoprahovém klubu Coolna ve Znojm (viz ), práce v odpoledních hodinách (cca od 10:30 do 19:00 hod.) i v terénu, poadujeme znalosti práce na PC (Word, Excel, Outlook, internet); monost prodlouení smlouvy na dobu neuritou. Zamstnanecké benefity: vzdlávání, supervize. Zájemci se mohou hlásit vedoucímu sluby Mgr. Robertovi Kneblovi, tel. 739 389 275 nebo na email: ....

 • Company Úřad práce České republiky in Prace
  12.10.2021 Updated on: 12.10.2021

  Sociální pracovník/pracovnice  Pracovišt:Úad práce eské republiky - Krajská poboka v Hradci KrálovéKontaktní pracovišt Dvr Králové nad LabemHlavní nápl innosti:Komplexní zpracování ádostí o dávky NSD, vyhodnocování nároku na dávky vetn vydávání rozhodnutí o dávce.Provádní cíleného sociálního šetení v pirozeném prostedí klientaKvalifikaní a další poadavky:- kvalifikace dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách tj. vyšší odborné vzdlání získané absolvováním vzdlávacího programu akreditovaného podle zákona . 561/2004 Sb., o pedškolním, základním, stedním, vyšším odborném a jiném vzdlávání (školský zákon), ve znní pozdjších pedpis, v oborech vzdlání zamených na sociální práci sociální pedagogiku, sociální pedagogiku, sociální a humanitární práci, sociální práci, sociáln právní innost, ch...

 • Company Domov Slunečnice Ostrava, příspěvková organizace in Misto
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  1. kontakt telefonicky, e-mailem. Tel.: 599 508 162, e-mail: Domov Slunenice Ostrava poskytující sociální sluby seniorm hledá pracovníky v sociálních slubách - pímá obsluná pée.Nápl práce: poskytování pímé obsluné pée, podpora sobstanosti uivatel, nácvik jednoduchých denních inností a poskytování pomoci pi osobní hygien a oblékání, manipulace s pomckami, prádlem a udrování istoty a hygieny uivatele.Nabízíme plat dle platných tabulek, osobní ohodnocení po zapracování, pípadné odmny.Poadavky: základní vzdlání nebo stední vzdlání a absolvování akreditovaného kvalifikaního kurzu pracovník v sociálních slubách (min. 150 hodin); absolvování akreditovaného kurzu se nevyaduje u osob, které získaly zpsobilost k výkonu zdr. povolání v oboru ošetovatel nebo sociální pracovníkBenefity: píspvek z  FKSP...

 • Company Armáda spásy v České republice, z.s. in Pátek
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Základní popis práce:- Sociální práce s mui a enami staršími 18-ti let, kteí se ocitli v nepíznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení- Pímá práce s uivateli v pirozeném prostedí uivatele- Pijímání zájemc do sociální sluby, poskytování základního poradenství, sestavování a ukonování smluv o poskytnutí sociální sluby, individuální plánování, depistáe- Sociální práce s jednotlivci v oblastech, které uivatele pivedly do nepíznivé sociální situace: dluhy, nepíznivý zdravotní stav, nedostupnost vhodné sluby, závislosti apod.- innosti s tím spojené, nap. podpora s vyizováním doklad, sociálních dávek, dchod, podpora pi hledání a udrení zamstnání, podpora pi kontaktu s rodinou, komunikace s doprovody uivatel s návaznými institucemi a subjekty (úady, lékai, sociální sluby, kurátoi apod.)- A...

 • Company Úřad práce České republiky in Blovice
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Úad práce eské republiky vyhlašuje výbrové ízení na obsazení sluebního místa v souladu s § 178 odst. 1 zákona . 234/2014 Sb., o státní slub, ve znní pozdjších pedpis. Sociální pracovník/pracovnicePracovišt: Úad práce eské republiky - Krajská poboka v Plzni, Kontaktní pracovišt Plze-jih, pracovišt BloviceHlavní nápl innosti:Zajišování veškeré agendy pi poskytování dávek pomoci v hmotné nouzi vetn pijímání, zakládání a vedení ucelené podkladové dokumentace adatel vetn ovování a došetování podklad a údaj pro správní ízení. Vedení a kompletní zpracování správního ízení v ádostech o dávky. Provádní výplaty dávek pomoci v hmotné nouzi. Pímý kontakt s adateli o dávky pomoci v hmotné nouzi. Provádní odborné poradenské innosti pro adatele o dávky pomoci v hmotné nouzi. Provádní sociálního šetení u ...

 • Company Diecézní charita Brno in Prace
  08.10.2021 Updated on: 11.10.2021

  Terénní sociální práce s rodinami a dtmi ze sociáln znevýhodujícího prostedí. Poadujeme VŠ nebo VOŠ vzdlání, znalost práce na PC, idiský prkaz skupiny B a aktivní ízení. Pracovní doba od 08:30 do 17:00 hod.  Zamstnanecké benefity: 5 týdn dovolené, supervize, vzdlávání, stravenky. V pípad zájmu zašlete strukturovaný ivotopis a motivaní dopis (pro chcete u nás pracovat, jaké máte zkušenosti s rodinami s dtmi, co nám mete nabídnout apod.), nejpozdji do 10. 11. 2021 na e-mail: . S dotazy se mete obrátit na vedoucí sluby Radku Rikovou, tel. 604 294 189; více na ....

 • Company Alzheimercentrum Černošice z.ú. in Pláň
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Co je k tomu poteba?o    Ukonené vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdlání dle zákona . 108/2006 Sb., o sociálních slubách, ve znní pozdjších pedpiso    Znalost zákona o sociálních slubách a souvisejících pedpiso    Základní orientaci ve standardech kvality sociální péeo    Pelivost pi vedení dokumentaceo    Dobré komunikaní schopnosti, empatii a vstícnosto    Samostatnost i schopnost pracovat v týmuCo Vás eká?o    Komunikace se zájemci o sociální slubu a jejich rodinnými píslušníky,o    Píjem klient do zaízenío    Vedení sociální dokumentace, vetn vyhodnocování a plnní individuálních plán kliento    Zabezpeení sociální agendy, vetn komunikace s dalšími institucemi (úady)o    Monitoring kvality poskytované péeo    Edukace pracovník v pímé péio    Poskytování odborného poradenství v kontextu...

 • Company Městské středisko sociálních služeb in Prace
  22.09.2021 Updated on: 22.09.2021

  Nápl práce: peovatel/ka v pímé péi, jedná se o terénní pimou péi u klient v jejich domácnostech.Monost prodlouení PP na dobu neuritou.Po tech msících osobní ohodnocení.Poadujeme: P sk. B, znalost problematiky a cílové skupiny výhodou.Nabízíme: píspvek na stravování, 5 týdn dovolené.První kontakt: Bc. Jana Humpálová (v pracovní dny), email: - nechodit osobn - domluvit schzku....

 • Company FOKUS Liberec o.p.s. in Dobre
  22.09.2021 Updated on: 28.09.2021

  Do zavedeného týmu hledáme pracovníka v sociálních slubách - zástupce vedoucí chránného bydlení. Cílovou skupinou organizace jsou lidé s duševním onemocnním.Popis pracovní pozice: vykonává sociální práci v souladu se Zákonem 108/2006 Sb.  Dále poskytuje pomoc, podporu uivatelm, rodinným píslušníkm nap. pi návratu z léebny, nápomoc s vedením domácnosti, hospodaením, doprovody k lékam, na úady, volnoasové aktivity apod.). Zastupuje vedoucí CHB. Místo výkonu práce Liberec. Týdenní pracovní doba je PO-PÁ, a to vetn svátk, pokud vyjdou na všední den.Nabízíme: smysluplnou práci, dobré pracovní zázemí, podporu týmu, podporu dalšího vzdlávání, 5 týdn dovolené, sick days pro pípad krátké nemoci. Nástupní plat 19 000,- + 1 500,- K za zastupování, po 3. msících zkušební doby a 3 000,- K os. ohodnocen...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Social work associate professionals Edit filters