Jobmonitor. Search results for Software developers

14 Jobs found

Used filters:
 • Software developersx
Displaying 1-14 of 14 results.
 • Company Kiwi.com s.r.o. in Other
  12.10.2021 Updated on: 13.10.2021

  zájemci nech se hlásí na: Následující poadavky jsou vítány: znalost anglického jazyka, orientace v programování informaních systém. Velkou výhodou je znalost programovacího jazyka Python/C/Perl a  ruského/portugalského/španlského/arabského/ínského jazyka.Souhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou...

 • Company Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský in Misto
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Pozice: Inspektor/ka specialista/tkaPopis základních inností: - Komplexní výkon inspekní innosti v oblasti pípravk na ochranu rostlin, hnojiv a pdy.- Dozor nad postupy pi provádní ochrany rostlin, nad výdejem, skladováním a distribucí pípravk na ochranu rostlin a kontrola jejich biologických ovování a experimentálního pouití.- Organizace a provádní osvdování odborné zpsobilosti pro nakládání s pípravky na ochranu rostlin.- Sbr dat o spoteb pípravk pro SÚ.- Odbr vzork pípravk na ochranu rostlin a hnojiv.- Výkon odborného dozoru nad dodrováním povinností stanovenými píslušnými právními pedpisy R a EU.Poadujeme: odborné zamení vzdlání: zemdlství a lesnictví,ekologie a ochrana ivotního prostedí, pírodní vdy a naukyIdiský prkaz sk. B Další infomrace jsou na stránkách ústavu: ; píleitosti Zamstn...

 • Company First Line Software s.r.o. in Misto
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Místo výkonu práce: Na Havránce .p. 1508/14, Praha 4. Kontaktovat mailem Poadavky: 3 a více let zkušeností s agilním IT vývojem 3 a více let zkušeností s objektov orientovaným programovacím jazykem (java, , php) Zkušenosti s n-tier web-based aplikacemi (UI, Bussiness logic Layer, Data Acces Layer) Zkušenosti s implementací a prací na projektech min. 2 roky.Znalost anglického jazyka na komunikativní úrovni ...

 • Company NCR Česká republika, spol. s r.o. in Other
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Pracovní zodpovdnost: Runí spouštní testovacích scéná. Automatizace scéná testování v Jav pomocí rámc jako Selenium a Appium....

 • Company Semrush CZ s.r.o. in Other
  09.10.2021 Updated on: 10.10.2021

  Znalost ruského jazyka na úrovni rodilého mluvího výhodou. Znalost moldavštiny na úrovni rodilého mluvího podmínkou.Zkušenosti na obdobné pozici v nadnárodní spolenosti výhodou. ...

 • Company Citrix Systems Czech Republic s.r.o. in Dobre
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  - vyšší vzdlání - PK- anglický jazyk a ruský jazyk na úrovni rodilého mluví- praxe v mezinárodní spolenosti- schopnost pizpsobit se situaci a okamité ešení problém- perfektní organizaní schopnosti, samostatnost a schopnost dosáhnout daného cíle- týmová spolupráce, flexibila, pelivost a profesionalita- velice dobré komunikaní dovednost...

 • Company Citrix Systems Czech Republic s.r.o. in Dobre
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  - vyšší vzdlání - NG- anglický jazyk a ruský jazyk na úrovni rodilého mluví- praxe v mezinárodní spolenosti- schopnost pizpsobit se situaci a okamité ešení problém- perfektní organizaní schopnosti, samostatnost a schopnost dosáhnout daného cíle- týmová spolupráce, flexibila, pelivost a profesionalita- velice dobré komunikaní dovednost...

 • Company Citrix Systems Czech Republic s.r.o. in Dobre
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  - anglický jazyk a ruský jazyk na úrovni rodilého mluví- praxe v mezinárodní spolenosti- schopnost pizpsobit se situaci a okamité ešení problém- perfektní organizaní schopnosti, samostatnost a schopnost dosáhnout daného cíle- týmová spolupráce, flexibila, pelivost a profesionalita- velice dobré komunikaní dovednost...

 • Company Espressif Systems (Czech) s.r.o. in Pláň
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  Kontakt e-mailem.Espressif is seeking for Embedded Software Engineers with experience in embedded systems, microcontrollers, development tools, etc. The ideal candidate will feel comfortable making high level architecture decisions and implementing efficient code and best design practicesMajor Responsibilities: o    Conceptualize, plan, design, analyze and test embedded and host-based software                 modules of the debugging/profiling infrastructure.o    Design new and analyze existing "host-target" communication protocols used for                 debugging, profiling and tracing embedded software.o    Design new and adapt existing solutions for programs behavioral analysis (automatic                 bottlenecks and deadlocks detection etc.).o    Participate in software architectu...

 • Company Město Žatec in Misto
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  místo výkonu práce: Msto atecPopis innosti pracovního místa:zajištní výkonu penesené psobnosti státní správy na úseku lesního hospodáství dle zákona . 289/1995 Sb., o lesích a o zmn a doplnní nkterých zákon, ve znní pozdjších pedpis (dále jen "zákon o lesích"), na úseku myslivosti dle zákona . 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znní pozdjších pedpis (dále jen "zákon o myslivosti"), na úseku veterinární pée dle zákona . 166/1999 Sb., o veterinární péi a o zmn nkterých souvisejících zákon, ve znní pozdjších pedpis, na úseku ochrany zvíat proti týrání dle zákona . 246/1992 Sb., na ochranu zvíat proti týrání, ve znní pozdjších pedpis (dále jen "zákon proti týrání zvíat"), na úseku rybáství dle zákona . 99/2004 Sb., o rybníkáství, výkonu rybáského práva, rybáské strái, ochran moských rybolovných zd...

 • Company Město Žatec in Misto
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  místo výkonu práce: Msto atecPopis innosti pracovního místaZajišuje výkon státní správy v oblasti vodního zákona, pokud tento zákon nestanoví jinak, a zákona o vodovodech a kanalizacích, v celém správním území obce s rozšíenou psobností atec. Zajišuje aktualizaci seznamu len a uvedených údaj povodových komisí.Vydává osvdení nebo potvrzení podle zvláštních zákon v psobnosti celého správního úadu.Provádí úkony v ízení o pestupcích, projednávání pestupk a rozhodování o nich, s výjimkou rozhodování o pestupcích píkazem na míst.Samostatn provádí specializované kontroly a státní dozor nad plnním povinností daných zákony o ivotním prostedí právnickým nebo fyzickým osobám oprávnným k podnikání podle obvyklých postup vetn pípravy návrhu opatení a rozhodnutí o sankcích za neplnní povinností stanoven...

 • Company Oracle Global Services Czech Republic s.r.o. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  První kontakt e-mailem Nápl práce:- vývoj vysoce kvalitních technických ešení pro interaktivní cloudové aplikace- úzká spolupráce s managementem a týmem vývojá a proaktivn identifikovat problémy a navrhovat jejich ešení- nutnost zkušeností s vývojem komplexních systém a aplikací a zkušeností ve vývoji s Java a JVM - poadované znalosti HTTP, HTTP 2, REST a NoSQL databází - poadována pokroilá úrove anglického jazyka slovem i písmem- nutné komunikaní schopnosti a schopnost sestavovat priority práce- zkušenosti s vedením týmuSouhlas zamstnavatele se zamstnaneckou kartou....

 • Company Honeywell International s.r.o. in Prace
  08.10.2021 Updated on: 09.10.2021

  První kontakt se zamstnavatelem e-mailem-    Podporovat aktivity flight controls spojené se systémovým návrhem (vývoj, verifikace a validace) pro aktuální programy.-    Návrh a analýza FMS systému pro primární ízení letadla, vetn definice poadavk-    Návrh, provedení a analýza skript automatických test k zajištní platnosti a k ovení funknosti vzhledem k systémovým a softwarovým poadavkm-    Definice poadavk na rzné partitions software a rzných podsystém.-    Stanovení optimálního návrhu, který spluje poadavky zákazníka a je také dostupný a penosný v nejvtším moném rozsahu na další, budoucí platformyNásledující zkušenosti a praxe uchazee jsou vítány:-    Bakaláský titul v oblasti poítaového inenýrství, elektroinenýrství nebo výpoetní techniky-    Pedchozí profesní zkušenosti se softwarovým ...

 • Company Ataccama Software, s.r.o. in Other
  22.09.2021 Updated on: 25.09.2021

  Uvítáme:-    Zkušenost s vývojem softwaru nebo jeho provozem-    Znalost anglického jazyka-    Znalost ruského jazyka výhodou-    Zkušenost s Docker a Kubernets, Azure a AWSPoíta, jazykové kurzy, oberstvení na pracovišti, firemní akce, interní školení...

We find similar jobs which match your filter criteria and we will send it to you by email.

Filters
Software developers Edit filters